dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, pedagog, trener emisji głosu, wykładowca akademicki
kwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

Zało­ży­ła i pro­wa­dzi Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach, jest adiunk­tem w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skie­go im. Ire­ny Baje­ro­wej na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka i logo­pe­dia) oraz Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (emi­sja gło­su). Była pierw­szą pol­ską absol­went­ką Euro­pej­skiej Kli­nicz­nej Spe­cja­li­za­cji Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy – ECSF (Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion in Flu­en­cy Disor­ders), a w roku 2017 – po speł­nie­niu wyma­ga­nych kry­te­riów – jako pierw­sza pol­ska logo­ped­ka uzy­ska­ła pre­sti­żo­wy tytuł Euro­pej­skie­go Spe­cja­li­sty Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy (Euro­pe­an Flu­en­cy Spe­cia­list). Uczest­ni­czy­ła w licz­nych sta­żach i szko­le­niach w kra­ju i za gra­ni­cą, mię­dzy inny­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez: the Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca (US), the Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts (UK), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, w tym w wie­lu for­mach dosko­na­le­nia orga­ni­zo­wa­nych przez the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie. Jest cer­ty­fi­ko­wa­ną tre­ner­ką meto­dy Palin PCI, akre­dy­to­wa­ną przy the Micha­le Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie (UK). Jako dru­ga oso­ba na świe­cie – spo­za zespo­łu spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych w the Micha­el Palin Cen­tre w Lon­dy­nie – uzy­ska­ła akre­dy­ta­cję do szko­le­nia logo­pe­dów w zakre­sie podej­ścia Palin PCI – tera­pii inte­rak­cyj­nej rodzic–dziecko w jąka­niu u dzie­ci poni­żej lat sied­miu. Bra­ła udział w wie­lu kur­sach dosko­na­le­nia zawo­do­we­go dla logo­pe­dów z zakre­su emi­sji gło­su, w kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym w dzie­dzi­nie oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­ki, a tak­że licz­nych szko­le­niach z zakre­su dia­gno­zy i tera­pii zabu­rzeń mowy w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Using Solu­tion Focu­sed Brief The­ra­py with Chil­dren and Young People who Stut­ter and the­ir Parents, the 2018 Joint World Con­gress ‘One World, Many Voices: Scien­ce and Com­mu­ni­ty’, Hiro­shi­ma, Japan;
 • Prac­ti­cal Accep­tan­ce & Com­mit­ment The­ra­py (ACT): Using ACT with chil­dren, young people and parents, The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • A Con­struc­ti­vist Fra­me­work for Coun­se­ling with Per­sons Who Stut­ter, Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwerp, Belgium;
 • Expe­rien­cing Mind­ful­ness and Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py with Clients Who Stut­ter, Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Los Ange­les, USA;
 • Using cre­ati­vi­ty and humo­ur in stut­te­ring inte­rven­tion, Pan­hel­le­nic Asso­cia­tion of Logo­pe­dics and Spe­ech-Lan­gu­age The­ra­pi­sts (PAL), Athens, Greece;
 • Advan­ced Topics in Avo­idan­ce Reduc­tion The­ra­py for Stut­te­ring (ARTS), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Phi­la­del­phia, USA;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Prac­ti­cal Methods in Mana­ging Anxie­ty in Adults Who Stut­ter, Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Skill Deve­lop­ment in Tre­ating Flu­en­cy Disor­ders, The Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca & Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion on Flu­en­cy Disor­ders (Euro­pej­ska Kli­nicz­na Spe­cja­li­za­cja Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy), Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwer­pia, Belgia;
 • Mini-KIDS Pre­sym­po­sium work­shop ECSF (Mini KIDS – mody­fi­ka­cja jąka­nia u małych dzie­ci), ECSF Sym­po­zjum Antwer­pia, Belgia;
 • Ear­ly Dys­flu­en­cy: Asses­sment and The­ra­py (Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce: dia­gno­za i tera­pia), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Leeds, Wiel­ka Brytania;
 • Resi­den­tial Pro­gram­me for Chil­dren and Ado­le­scents Who Stam­mer (Pro­gram tera­pii dla jąka­ją­cych się dzie­ci i mło­dzie­ży), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Bewer­ley Park Cen­tre, Wiel­ka Brytania;
 • An ove­rview of wor­king with chil­dren who stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii jąka­nia u dzie­ci), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Rese­arch and its appli­ca­tion to cli­ni­cal prac­ti­ce (Bada­nia nauko­we i ich zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce kli­nicz­nej), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Dia­gno­sis and Tre­at­ment of Scho­ol-Age Chil­dren Who Stut­ter (Dia­gno­za i tera­pia jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku szkol­nym), The Stut­te­ring Foun­da­tion, Por­t­land Sta­te Uni­ver­si­ty, USA;
 • The Lid­com­be Pro­gram of Ear­ly Stut­te­ring Inte­rve­tion (Pro­gram Lid­com­be – wcze­sna inter­wen­cja w jąka­niu), The Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do roz­mo­wy trze­ba dwoj­ga), Fun­da­cja Hanen, Kana­da (cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner metody);
 • Palin Parent-Child Inte­rac­tion The­ra­py. Prac­ti­cal Inte­rven­tion for Ear­ly Chil­dho­od Stam­me­ring (Inte­rak­cyj­na tera­pia jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go: rodzic–dziecko), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Pri­ma­ry Scho­ol Chil­dren Who Stam­mer – Reali­sing the­ir Poten­tial (Tera­pia jąka­nia dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Indi­vi­du­al Tra­ining (Indy­wi­du­al­ny tre­ning), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn.

Spe­cja­li­zu­je się przede wszyst­kim w tera­pii zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia (jąka­nie i gieł­kot). Pro­wa­dzi wykła­dy i ćwi­cze­nia ze stu­den­ta­mi pody­plo­mo­wych stu­diów logo­pe­dycz­nych na wie­lu pol­skich uczel­niach (m.in. na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim i Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu). Szko­li nauczy­cie­li i logo­pe­dów, tak­że przed­sta­wi­cie­li innych grup zawo­do­wych. Jest autor­ką i współ­au­tor­ką ksią­żek z zakre­su tera­pii logo­pe­dycz­nej oraz licz­nych publi­ka­cji z tego zakre­su – nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. Współ­two­rzy­ła wie­le pla­ka­tów pro­fi­lak­tycz­nych, pro­pa­gu­ją­cych pro­ble­ma­ty­kę logo­pe­dycz­ną. Zało­ży­ła i przez wie­le lat pro­wa­dzi­ła I Kato­wic­ki Zespół Dosko­na­le­nia Logo­pe­dów. Aktyw­nie anga­żu­je się w dzia­łal­ność Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­ki­nią the Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion (USA), the Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion (IFA) oraz Inter­na­tio­nal Clut­te­ring Asso­cia­tion (ICA) – w obec­nej kaden­cji peł­ni w ICA funk­cję sekre­ta­rza i redak­to­ra new­slet­te­ra. Pod­czas 11th Oxford Dys­flu­en­cy Con­fe­ren­ce (2017) zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą im. Dave’a Row­leya (The Dave Row­ley Award for Inter­na­tio­nal Ini­tia­ti­ves), przy­zna­wa­ną za podej­mo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ini­cja­tyw w dzie­dzi­nie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy.

Zawód logo­pe­dy jest jej wiel­ką pasją, któ­rej poświę­ca każ­dą wol­ną chwi­lę. Wspól­nie z rodzi­ną podró­żu­je w róż­ne zakąt­ki świa­ta. Ponie­waż ma potrze­bę nie­ustan­ne­go roz­wi­ja­nia się logo­pe­dycz­nie, to naj­bar­dziej cie­szą ją zwłasz­cza te wypra­wy, dale­kie lub bli­skie, pod­czas któ­rych uda­je jej się połą­czyć zwie­dza­nie z dosko­na­le­niem zawo­do­wym, uczest­ni­cze­niem w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach. Jest wiel­ką miło­śnicz­ką przy­ro­dy, lubi dobre książ­ki i pozna­wa­nie innych kul­tur. Naj­bar­dziej odprę­ża ją bie­ga­nie po lesie.