Media

Media


LogoLAB – Twój uczeń się jąka – to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdziwe. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą!

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdziwe. Zaakceptuj jąkanie, zaakceptuj siebie!

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdziwe. O tym, jak zmieniałam specjalizację, gdy zostałam matką dziecka z jąkaniem.

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdziwe. Spokojnie, to tylko jąkanie!

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdziwe. Jak stałam się swoim własnym terapeutą?

 

Zrozumieć jąkanie – historie prawdzie.Moja życiowa przygoda z modyfikacją jąkania.

 

LogoLAB – Twój uczeń się jąka – to wyzwanie, ale masz potencjał, by go wesprzeć

Dzieci dzieciom o jąkaniu: wszyscy dorośliśmy (For Kids, By Kids: All Grown Up) 

 

 

Dzieci dzieciom o jąkaniu… (Stuttering. For Kids, By Kids)

 

 

Świat, który rozumie jąkanie

W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci mają głos

 

 

Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?

 

 

Śląska logopedia przyciąga świat

Porozmawiajmy o jąkaniu… (Let’s talk about stuttering…)

 

Film “Poroz­ma­wiaj­my o jąka­niu…” to zapis nie­zwy­kłe­go spo­tka­nia Zosi Byszew­skiej – oso­by jąka­ją­cej się, któ­ra po kil­ku latach tera­pii bez lęku roz­ma­wia o swo­ich pro­ble­mach w płyn­nym komu­ni­ko­wa­niu się, oraz kana­dyj­skiej pro­fe­sor Mari­lyn Lan­ge­vin (Uni­wer­sy­tet Alber­ty), spe­cja­li­zu­ją­cej się w bada­niach nauko­wych nad jąka­niem i wdra­ża­niem potwier­dzo­nych empi­rycz­nie metod dia­gno­zy i tera­pii nie­płyn­no­ści mowy. Mimo róż­nych per­spek­tyw i doświad­czeń pre­zen­to­wa­nych przez roz­mów­czy­nie to wza­jem­ne dzie­le­nie się wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi oka­zu­je się wyjąt­ko­wo wzbo­ga­ca­ją­ce dla obu stron.

 

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem… (Wait, Wait I’m not finished yet…)

 

 

Film: Wait, Wait I’m not fini­shed yet…, został przy­go­to­wa­ny przez spe­cja­li­stów z the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, (wię­cej infor­ma­cji: www.stammeringcentre.org)

 

 

Jąkanie (Stuttering)

 

Film Stut­te­ring – Jąka­nie został udo­stęp­nio­ny przez kole­gów z Bel­gij­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Jąka­ją­cych się. Pol­ską wer­sję języ­ko­wą przygotowały:

Mar­ta Węsier­ska (Uni­ver­si­ty of York, UK),
dr Kata­rzy­na Sujkowska-Sobisz
i dr Kata­rzy­na Węsier­ska (Insty­tut Języ­ka Pol­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego)
oraz mgr M. Kądzio­ła (English Lan­gu­age Cen­tre Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego).