mgr Barbara Jeziorczak

mgr Barbara Jeziorczak

logopeda, psycholog
bjeziorczak@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 661 928 419

Absol­went­ka socjo­lo­gii, psy­cho­lo­gii i stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su logo­pe­dii. Ukoń­czy­ła kur­sy oraz szko­le­nia z zakre­su pomo­cy logo­pe­dycz­nej i psy­cho­lo­gicz­nej dziec­ku, rodzi­nie i oso­bom doro­słym – w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • An ove­rview of wor­king with Chil­dren who Stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii dziec­ka jąka­ją­ce­go się), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Akre­dy­to­wa­ny Kurs Psy­cho­te­ra­pii w Podej­ściu Inte­gra­cyj­nym: Sys­te­mo­wo-Erick­so­now­skim, Kato­wic­ki Insty­tut Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku);
 • Tera­pia rodzin, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Brief Solu­tion Focu­sed The­ra­py (ABC Tera­pii BSFT), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Lecze­nie daw­nych ran (Yvo­ne Dolan), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do… – komu­ni­ka­cja wer­bal­na i nie­wer­bal­na jako fila­ry psy­cho­te­ra­pii, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Feniks – tera­pia następstw stre­su, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Zasto­so­wa­nie Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej w zabu­rze­niach roz­wo­ju mowy u dzie­ci od trze­cie­go roku życia, Cen­trum Meto­dycz­ne Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej, Warszawa;
 • Spo­tka­nie, zaso­by, pro­ces, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Vide­otre­ning komu­ni­ka­cji, VIT SPIN Pol­ska, Kraków;
 • W kuź­ni Hefaj­sto­sa – tera­pia dzie­ci agre­syw­nych, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Dwu­let­nie szko­le­nie z zakre­su media­cji, Cen­trum Media­cji Rodzin­nych i Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku).

Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc jako psy­cho­log i logo­pe­da w porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych, przed­szko­lu, szko­le inte­gra­cyj­nej oraz Cen­trum Logo­pe­dycz­nym. Poma­ga­ła oso­bom doro­słym i rodzi­nom, pro­wa­dząc tera­pię psy­cho­lo­gicz­ną w Sto­wa­rzy­sze­niu Psy­cho­lo­gów Chrze­ści­jań­skich w Kato­wi­cach. Warsz­tat logo­pe­dy i psy­cho­lo­ga wzbo­ga­ca­ła tak­że pod kie­run­kiem dra Mie­czy­sła­wa Chęć­ka, uczest­ni­cząc przez kil­ka lat, w cha­rak­te­rze tera­peu­ty, w Inten­syw­nych Ogól­no­pol­skich Tur­nu­sach Tera­peu­tycz­nych dla Osób Jąka­ją­cych się. Jako psy­cho­log pra­cu­je z rodzi­na­mi, para­mi oraz oso­ba­mi doro­sły­mi. Pro­wa­dzi media­cje w spra­wach rodzin­nych w przy­pad­ku sytu­acji kon­flik­to­wych (zwią­za­nych m.in. z trud­no­ścia­mi w rodzi­nie, roz­wo­dem, sepa­ra­cją). Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną dla dzie­ci, mło­dzie­ży i osób doro­słych. Anga­żu­je się w pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej u małych dzie­ci z wcze­sną nie­płyn­no­ścią mowy, tzw. jąka­niem wcze­sno­dzie­cię­cym. Współ­au­tor­ka prze­wod­ni­ka dla rodzi­ców Czy moje dziec­ko się jąka? (Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2011) oraz narzę­dzia do bada­nia zabu­rzeń płyn­no­ści mowy DJ – Dia­gno­za jąka­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym (Kom­lo­go, Kato­wi­ce 2016). Szcze­gól­ną satys­fak­cję spra­wia jej moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia swo­ich doświad­czeń psy­cho­lo­ga w postę­po­wa­niu logo­pe­dycz­nym. Jako logo­pe­da spe­cja­li­zu­je się zwłasz­cza w tera­pii jąka­nia, opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy i wad wymo­wy. W pro­wa­dze­niu tera­pii towa­rzy­szy jej prze­ko­na­nie, że każ­da oso­ba ma swo­ją wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną dro­gę do szczęścia.

Pry­wat­nie lubi dzie­ci, jest mamą Mary­si, Ada­sia i Jagód­ki. W cza­sie wol­nym, wraz z mężem, reali­zu­je swo­je spor­to­we pasje – bie­ga, pły­wa, wędru­je po górach i jeź­dzi na rowerze.