mgr Agata Sakwerda

mgr Agata Sakwerda

logopeda, pedagog
asakwerda@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 798 745 774

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach: peda­go­gi­ka opie­kuń­czo-wycho­waw­cza i logo­pe­dia. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc z dzieć­mi w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach, peł­niąc funk­cję wolon­ta­riusz­ki w ośrod­ku wspar­cia rodzi­ny oraz miej­skim ośrod­ku pomo­cy spo­łecz­nej, a tak­że odby­wa­jąc prak­ty­ki w mło­dzie­żo­wym ośrod­ku socjo­te­ra­pii oraz porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Przez sześć lat była wolon­ta­riusz­ką pod­czas tur­nu­sów tera­peu­tycz­nych dla osób jąka­ją­cych się (dzie­ci, mło­dzie­ży, osób doro­słych). Aktyw­nie anga­żo­wa­ła się w orga­ni­za­cję warsz­ta­tów logo­pe­dycz­nych dla nauczy­cie­li przed­szko­li i szkół pt. Wspo­ma­ga­nie dziec­ka z pro­ble­mem logo­pe­dycz­nym w śro­do­wi­sku edu­ka­cyj­nym (pro­jekt Zmia­na postaw wobec jąka­nia) na tere­nie kil­ku miast woje­wódz­twa ślą­skie­go. Wystę­po­wa­ła pod­czas semi­na­rium z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (ISAD – Inter­na­tio­nal Stut­te­ring Awa­re­ness Day, Kato­wi­ce , 2017, 2018, 2019) oraz – jako eks­pert – wzię­ła udział w otwar­tym pane­lu dys­ku­syj­nym pod­czas III edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej Zabu­rze­nia Płyn­no­ści Mowy. Teo­ria i prak­ty­kaAktyw­nie uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cji logo­pe­dycz­nej Wspie­ra­nie osób z jąka­niem i ich rodzin we Wro­cła­wiu (2019). Współ­pro­wa­dzi­ła cykl spo­tkań warsz­ta­to­wych dla dzie­ci jąka­ją­cych się i ich rodzi­ców pt. Każ­dy z nas może być dobrym mów­cą, zor­ga­ni­zo­wa­nych w roku 2018 na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Obec­nie współ­pro­wa­dzi warsz­ta­ty pt. Oswa­ja­my jąka­nie w ramach Logo­Lab (UŚ). Pra­cu­je jako logo­pe­da w szko­le podstawowej.
Choć jest oso­bą na co dzień doświad­cza­ją­cą jąka­nia – potra­fi sku­tecz­nie poro­zu­mie­wać się z inny­mi. Z powo­dze­niem sto­su­je zarów­no tech­ni­ki upłyn­nia­nia mowy, jak i mody­fi­ko­wa­nia epi­zo­dów jąka­nia, wów­czas gdy uzna to za sto­sow­ne. Takie­go też podej­ścia uczy w tera­pii swo­ich pod­opiecz­nych, zgod­nie z zasa­dą wyar­ty­ku­ło­wa­ną przez pro­fe­so­ra Scot­ta Yarus­sa, że naj­waż­niej­sze jest, aby oso­ba zma­ga­ją­ca się z jąka­niem była w sta­nie wypo­wie­dzieć to co chce, kie­dy chce, do kogo chce i jak chce – bez wzglę­du na to czy uczyn­ni to mniej czy bar­dziej płynnie.

Uczest­ni­czy­ła w licz­nych kur­sach, szko­le­niach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia tera­pii jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go, Prak­ty­ka Spe­cja­li­stycz­na WWR, Wrocław;
 • Tera­pia jąka­nia u dzie­ci w wie­ku szkol­nym, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Kraków;
 • Tera­pia osób jąka­ją­cych się w nur­cie mody­fi­ka­cji jąka­nia meto­dą wystar­cza­ją­co płyn­nej mowy, Gabi­net Psy­cho­lo­ga Kli­nicz­ne­go SPOTKANIE – Gabi­net Tera­pii Mowy TUGI, Skawina;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do lat 7 – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia u osób doro­słych z jąka­niem, Fun­da­cja „Powie­my To”, Lublin;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień II, SCTJ w Raci­bo­rzu, Warszawa;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień I, SCTJ w Raci­bo­rzu, Łódź;
 • Gieł­kotJak zro­zu­mieć oso­by mówią­ce nie­wy­raź­nie, Fun­da­cja Wspie­ra­nia Mowy i Komu­ni­ka­cji HALO, Szczecin;
 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, Insty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, Warszawa;
 • Sku­tecz­ne meto­dy pra­cy logo­pe­dycz­nej – część I i II, CITTRFUŚ, Katowice;
 • Maluch z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Ala­lia (Opóź­nio­ny roz­wój mowy, SLI) – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Meto­dy Kra­kow­skiej, Kraków;
 • Kocham czy­tać – Wcze­sna nauka czy­ta­nia, NIKN WE, Katowice;
 • Masaż logo­pe­dycz­ny od pod­staw – podej­ście prak­tycz­ne, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Opole;
 • Tre­ning kar­mie­nia logo­pe­dycz­ne­go od pod­staw, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia dys­fa­gii, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Nad­mier­ne śli­nie­nie – tech­ni­ki tera­peu­tycz­ne, In Cor­po­re, Katowice;
 • Rola nauczy­cie­li we wspo­ma­ga­niu dzie­ci z wada­mi wymo­wy, WOM, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Meto­da Dobre­go Star­tu – część prak­tycz­na, Pol­skie Towa­rzy­stwo Dys­lek­sji, Katowice;
 • Dra­ma jako meto­da pra­cy wycho­waw­czej i pro­fi­lak­tycz­nej, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Gry i zaba­wy prze­ciw­ko agre­sji z ele­men­ta­mi arte i muzy­ko­te­ra­pii, IDN Wie­dza, Katowice;
 • Jak radzić sobie z nie­po­żą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi u dzie­ci?, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Orga­ni­za­cja pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w prak­ty­ce, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Model pra­cy z uczniem w sytu­acjach kry­zy­so­wych lub trau­ma­tycz­nych, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Por­tret psy­cho­lo­gicz­ny dziec­ka krzyw­dzo­ne­go – meto­dy­ka pra­cy, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Jak mówić, żeby ucznio­wie nas słu­cha­li, jak słu­chać, żeby do nas mówi­li?, WOM, Katowice.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza z przy­ja­ciół­mi, lubi pły­wać, upra­wiać nor­dic wal­king oraz czy­tać kryminały.