dr Łucja Skrzypiec

dr Łucja Skrzypiec

logopeda, pedagog, wykładowca akademicki
lskrzypiec@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 601 29 0407

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka) i Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Kra­ko­wie (logo­pe­dia). Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach i porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Wyko­rzy­stu­jąc mię­dzy inny­mi meto­dę wcze­snej nauki czy­ta­nia, pro­wa­dzi­ła tera­pię dla dzie­ci z zespo­łem Downa (Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin i Przy­ja­ciół Osób z Zespo­łem Downa „Szan­sa”).

Bra­ła udział w reali­za­cji dwóch ogól­no­pol­skich pro­jek­tów Aka­de­mii Świę­to­krzy­skiej oraz Cen­trum Meto­dycz­ne­go Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w War­sza­wie bada­ją­cych goto­wość szkol­ną. Wdra­ża­ła woje­wódz­ki pro­gram Pro­fi­lak­ty­ka dys­lek­sji roz­wo­jo­wej (ROM‑E Metis). Współ­pra­cu­je z Insty­tu­tem Badań Peda­go­gicz­nych w War­sza­wie przy reali­za­cji pro­gra­mu dia­gno­stycz­no-tera­peu­tycz­ne­go Śląsk mówi (adre­so­wa­ne­go do ślą­skich dzie­ci przed­szkol­nych z ryzy­kiem zabu­rzeń języ­ko­wych) w ramach pro­wa­dzo­ne­go przez insty­tut pro­jek­tu badaw­cze­go Dia­gno­za i tera­pia zabu­rzeń języ­ko­wych u dzie­ci przed­szkol­nych.

Była zało­ży­cie­lem i jest lide­rem gru­py wspar­cia nauczy­cie­li pra­cu­ją­cych meto­dą wcze­snej nauki czy­ta­nia autor­stwa prof. Jago­dy Cie­szyń­skiej. Opra­co­wa­ła i koor­dy­nu­je wdra­ża­nie inno­wa­cji peda­go­gicz­nych, któ­rych celem jest reali­za­cja ele­men­tar­ne­go eta­pu nauki czy­ta­nia w edu­ka­cji przed­szkol­nej z zasto­so­wa­niem meto­dy syla­bo­wej prof. Cie­szyń­skiej. Współ­two­rzy mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li. Współ­pra­cu­je z fir­ma­mi szko­le­nio­wy­mi, pro­wa­dząc warsz­ta­ty meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li, stu­den­tów i logo­pe­dów. Aktyw­nie dzia­ła w Ślą­skim Oddzia­le Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­kiem komi­te­tu redak­cyj­ne­go „Forum Logo­pe­dycz­ne­go”, a tak­że autor­ką arty­ku­łów nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. W swo­jej codzien­nej prak­ty­ce logo­pe­dycz­nej zaj­mu­je się przede wszyst­kim dia­gno­zą i wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ko­wa­niu się. Per­ma­nent­nie dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści zawo­do­we, regu­lar­nie uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach i szko­le­niach, m.in.:

 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, IBE, Warszawa;
 • Sto­so­wa­nie metod dia­gno­zy roz­wo­ju języ­ko­we­go (SNOW, TPP), IBE, Warszawa;
 • Test SON‑R 2 1/2–7 zasto­so­wa­nie w dia­gno­zie psy­cho­lo­gicz­no-logo­pe­dycz­nej małe­go dziec­ka, EON, Łódź;
 • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. mie­sią­ca życia do 9. roku życia. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia z uwzględ­nie­niem „Zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go Pro­gra­mu Psy­cho­fi­zjo­lo­gicz­nej Tera­pii Jąka­ją­cych się”, SCTJ, Racibórz;
 • Nie­do­kształ­ce­nie mowy o typie afa­zji. Dia­gno­za i tera­pia, GCR, Rep­ty Śląskie;
 • Bada­nie prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, Warszawa;
 • Zasto­so­wa­nie bate­rii metod dia­gno­zy roz­wo­ju psy­cho­mo­to­rycz­ne­go dzie­ci pię­cio- i sze­ścio­let­nich, Pra­cow­nia Testów Psy­cho­lo­gicz­nych i Peda­go­gicz­nych, Gdańsk;
 • Meto­dy bada­nia zagro­że­nia dys­lek­sją, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Zasto­so­wa­nie ust­no-twa­rzo­wej tera­pii regu­la­cyj­nej według kon­cep­cji Castil­lo-Mora­le­sa u dzie­ci z nie­pra­wi­dło­wym napię­ciem mię­śnio­wym, PTL, Wrocław;
 • Mówić pięk­nie? – Ależ tak! Emi­sja gło­su i wymo­wa, CMPPP, Warszawa;
 • Wcze­sna nauka czy­ta­nia jako pro­ces kształ­to­wa­nia mózgo­wej orga­ni­za­cji funk­cji języ­ko­wych, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Sty­mu­la­cja mecha­ni­zmów lewo­pół­ku­lo­wych – uspraw­nia­nie pra­cy lewej pół­ku­li, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Symul­ta­nicz­no-sekwen­cyj­na nauka czy­ta­nia, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Pro­gra­mo­wa­nie języ­ka dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi komu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, auty­stycz­nych, z afa­zją ), Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Edu­ka­cja mate­ma­tycz­na dzie­ci według kon­cep­cji prof. E. Grusz­czyk-Kol­czyń­skiej, CMPPP, Warszawa;
 • Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy; Edu­ka­cja umy­słu. Ela­stycz­ny model edu­ka­cji opar­ty na teo­rii H. Gard­ne­ra, MAC Edu­ka­cja, Kato­wi­ce – Poznań;
 • Ponad­cza­so­wość peda­go­gi­ki C. Fre­ine­ta, PSAPCF, Gniezno;
 • Podą­żać za dziec­kiem – teo­ria Lwa Wygot­skie­go pod­sta­wą prak­tycz­nych roz­wią­zań wspo­ma­ga­ją­cych wszech­stron­ny roz­wój dziec­ka, Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na TWP, Katowice;
 • Peda­go­gi­ka zaba­wy, Klan­za, Lublin.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza pły­wa­jąc. W krę­gu jej zain­te­re­so­wań są tak­że teatr, lite­ra­tu­ra i turystyka.