Orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty dla logo­pe­dów i stu­den­tów logopedii.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w warsz­ta­tach pro­szo­ne są o kontakt:
szkolenia@centrumlogopedyczne.com.pl lub +48 798 745 774

Pobierz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na warsztaty


Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym

Warsz­ta­ty akre­dy­to­wa­ne przez The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring (Lon­don, UK)

Pobierz pro­gram

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy na warsz­ta­ty Palin PCI w Kato­wi­cach

Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym 

Pobierz pro­gram

Maluch z opóźnionym rozwojem mowy – diagnoza i terapia

Pobierz pro­gram