Pro­wa­dzi­my terapię:

  • dzie­ci – w zakre­sie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy, opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy, wad wymo­wy oraz zabu­rzeń komu­ni­ka­cji zwią­za­nych ze spek­trum autyzmu;
  • mło­dzie­ży – z zabu­rze­nia­mi płyn­no­ści mowy, wada­mi wymo­wy oraz zabu­rzeniami komu­ni­ka­cji zwią­za­nymi ze spek­trum autyzmu;
  • osób doro­słych – u któ­rych wystę­pu­je niepłyn­no­ść mowy.