Pro­wa­dzi­my kon­sul­ta­cje rodzin dzie­ci z obja­wa­mi wcze­snej nie­płyn­no­ści mówie­nia oraz dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy.