dr Marta Węsierska

dr Marta Węsierska

psycholog
mwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

W 2013 roku ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie z zakre­su psy­cho­lo­gii na Uni­ver­si­ty of War­wick w Wiel­kiej Bry­ta­nii, następ­nie kon­ty­nu­owa­ła stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa na Uni­ver­si­ty of York (UK). W paź­dzier­ni­ku 2018 uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra psy­cho­lo­gii na Uni­ver­si­ty of York, w ramach swo­jej pra­cy dok­tor­skiej pro­wa­dzi­ła bada­nia nad zja­wi­skiem bilin­gwi­zmu oraz roz­wo­jem nauki czy­ta­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Od grud­nia 2018 pra­cu­je jako asy­stent nauko­wy na Wydzia­le Nauk o Komu­ni­ka­cji Uni­ver­si­ty of Shef­field. Uczest­ni­czy w bada­niach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu badaw­cze­go reali­zo­wa­ne­go pod kie­run­kiem Ken­ne­tha O. St. Louisa z West Vir­gi­nia Uni­ver­si­ty w USAA Glo­bal Pro­ject to Measu­re Public Atti­tu­des Towards Human Attri­bu­tes (IPATHA), obej­mu­ją­cych na przy­kład porów­na­nie postaw wobec jąka­nia wśród stu­den­tów w Pol­sce i Wiel­kiej Bry­ta­nii czy postaw angiel­skich logo­pe­dów i stu­den­tów logo­pe­dii wobec gieł­ko­tu. Bra­ła tak­że udział w bada­niach pro­wa­dzo­nych pod kie­run­kiem prof. Mari­lyn Lan­ge­vin z Uni­wer­sy­te­tu Alber­ty w Kana­dzie doty­czą­cych oce­ny sytu­acji szkol­nej dzie­ci jąka­ją­cych się. Wyni­ki swo­ich badań pre­zen­tu­je na kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach. Wystę­po­wa­ła m.in. w Kana­dzie, Por­tu­ga­lii, USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, tak­że w Pol­sce. Jest człon­ki­nią Bri­tish Psy­cho­lo­gi­cal Socie­ty, Socie­ty for Scien­ti­fic Stu­dies of Reading oraz Inter­na­tio­nal Clut­te­ring Asso­cia­tion. Jej nauko­we zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją zagad­nie­nia doty­czą­ce psy­cho­lo­gii roz­wo­jo­wej, bilin­gwi­zmu oraz zabu­rzeń w komu­ni­ka­cji języ­ko­wej. Sta­le dosko­na­li swo­je kom­pe­ten­cje zawo­do­we, uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach i szko­le­niach, m.in.:

  • Prac­ti­cal Methods in Mana­ging Anxie­ty in Adults Who Stut­ter, Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
  • Con­fi­den­ce Inte­rvals & Hypo­the­sis Testing work­shop, Maths Skills Cen­tre, Uni­ver­si­ty of York, York;
  • Intro­duc­tion cour­se to Palin PCI for stu­dents (Wpro­wa­dze­nie do meto­dy Palin PCI dla stu­den­tów), Micha­el Palin Cen­tre, Londyn;
  • Gieł­kot – teo­ria, dia­gno­za i tera­pia, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
  • Dwu­ję­zycz­ni ucznio­wie – stra­te­gie dia­gno­zy i tera­pii logo­pe­dycz­nej, Uni­wer­sy­tet Łódz­ki, Łódź;
  • Intro­duc­tion to Coun­sel­ling, Uni­ver­si­ty of War­wick, Coventry;
  • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. mie­sią­ca życia do 9. roku życia. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Katowice;
  • Test Roz­wo­ju Języ­ko­we­go (ofi­cjal­ny kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny pozwa­la­ją­cy na uży­cie narzę­dzia), Insty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, Kraków.

Od począt­ku stu­diów w Anglii udzie­la­ła się jako wolon­ta­riusz­ka w angiel­skich szko­łach publicz­nych, wspie­ra­jąc pol­sko­ję­zycz­ne dzie­ci w naby­wa­niu dwu­ję­zycz­no­ści. Czyn­nie anga­żu­je się w pro­mo­wa­nie zagad­nień zwią­za­nych z pro­fi­lak­ty­ką logo­pe­dycz­ną w Pol­sce. Od 2008 roku tłu­ma­czy z języ­ka angiel­skie­go na język pol­ski róż­ne mate­ria­ły logo­pe­dycz­ne, tak­że książ­ki (Jak mówić w szko­le o jąka­niu? Pod­ręcz­nik dla nauczy­cie­li i logo­pe­dów; Dziec­ko, któ­re się jąka: infor­ma­cje dla pedia­try; Cza­sa­mi po pro­stu się jąkam. Książ­ka dla dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat; Jak sku­tecz­nie pra­co­wać nad posta­wa­mi i emo­cja­mi w tera­pii jąka­nia; Jąka­nie – eks­per­ci radzą. Z doświad­czeń wła­snych i zawo­do­wych 28 spe­cja­li­stów ), bro­szu­ry, ulot­ki, arty­ku­ły oraz tek­sty do doku­men­tal­nych mate­ria­łów fil­mo­wych przy­go­to­wa­nych przez the Stut­te­ring Foun­da­tion (USA), the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren (UK) oraz Bel­gij­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Jąka­ją­cych się. Współ­pu­bli­ku­je arty­ku­ły doty­czą­ce zarów­no roz­wo­ju umie­jęt­no­ści czy­ta­nia u dzie­ci bilin­gwal­nych, jak i postaw wobec jąka­nia oraz gieł­ko­tu wśród róż­nych grup społecznych.

Jej pasją jest bie­ga­nie, bie­rze udział w zawo­dach, w tym w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Lubi jaz­dę na nar­tach. Uwiel­bia też podró­żo­wać. Inte­re­su­je się foto­gra­fią makro oraz angiel­ską lite­ra­tu­rą XIX wie­ku. W wol­nych chwi­lach chęt­nie gotu­je, pro­mu­jąc wśród swo­ich przy­ja­ciół potra­wy z kuch­ni pol­skiej lub eks­pe­ry­men­tu­jąc z kuch­nią wegetariańską.