mgr Katarzyna Romaniuk

mgr Katarzyna Romaniuk

logopeda, filolog
kromaniuk@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 792 171 327

Logo­pe­da, filo­log pol­ski, absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach (ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie z zakre­su komu­ni­ka­cji pro­mo­cyj­nej i kry­zy­so­wej ze spe­cjal­no­ścią logo­pe­dycz­ną, stu­dia magi­ster­skie z filo­lo­gii pol­skiej oraz Stu­dia Pody­plo­mo­we Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Logo­pe­dii i Medial­nej Emi­sji Gło­su). Pod­czas stu­diów odby­wa­ła prak­ty­ki zawo­do­we w przed­szko­lach, szko­łach pod­sta­wo­wych oraz porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych. Od lat aktyw­nie dzia­ła jako wolon­ta­riusz­ka w ramach Logo­LAB – cyklicz­nych zaję­ciach warsz­ta­to­wych dla dzie­ci jąka­ją­cych się i ich rodzi­ców (edy­cje 2017–2018, 2018–2019 oraz 2019–2020). Jako wolon­ta­riusz­ka bra­ła tak­że udział w orga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń logo­pe­dycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim, mię­dzy inny­mi V Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej „Logo­pe­dia w teo­rii i prak­ty­ce”, II edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej „Zabu­rze­nia płyn­no­ści mowy – teo­ria i prak­ty­ka” (ZPM), III edy­cji otwar­te­go semi­na­rium, orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (ISAD). Współ­or­ga­ni­zo­wa­ła III edy­cję Kon­fe­ren­cji ZPM oraz IV edy­cję obcho­dów ISAD. Była zało­ży­ciel­ką i pierw­szą prze­wod­ni­czą­cą Koła Nauko­we­go Mło­dych Logo­pe­dów Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, z któ­rym wdra­ża­ła pro­jekt nauko­wy, pole­ga­ją­cy na adap­ta­cji i bada­niach pilo­ta­żo­wych ame­ry­kań­skie­go pro­gra­mu Inte­rACT – Każ­dy z nas jest inny i każ­dy taki sam.  Jej zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we zwią­za­ne są zwłasz­cza z tera­pią dys­la­lii (wad wymo­wy) oraz sty­mu­la­cją roz­wo­ju mowy i języka.

Bra­ła udział w nastę­pu­ją­cych for­mach szkoleniowych:

  • Twój uczeń się jąka – to wyzwa­nie, ale masz poten­cjał, by go wes­przeć, Age­re Aude, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach i Logo­LAB; Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice
  • Dia­gno­za i tera­pia gieł­ko­tu, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice
  • Pod­sta­wy języ­ka migo­we­go, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce 

Swój wol­ny czas poświę­ca przede wszyst­kim czwo­ro­noż­nym pod­opiecz­nym Fun­da­cji Przy­sta­nek Schro­ni­sko – jest „psim” wolon­ta­riu­szem kato­wic­kie­go schro­ni­ska, w któ­rym zaj­mu­je się socja­li­za­cją, pie­lę­gna­cją i szko­le­niem bez­dom­nych zwierząt.