Nasza Misja

Nasza misja


Cen­trum Logo­pe­dycz­ne sku­pia ludzi z pasją! Logo­pe­dia sta­no­wi dla nas spo­sób na życie — jest czymś wię­cej niż tyl­ko wyko­ny­wa­nym zawo­dem. Naszą misją jest udzie­la­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia tym, któ­rzy tego potrze­bu­ją oraz dzie­le­nie się naszą wie­dzą i doświad­cze­nia­mi z inny­mi. Sta­ra­my się robić to na naj­wyż­szym pozio­mie. Nasi tera­peu­ci są wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nach, któ­re repre­zen­tu­ją. Posia­da­ją peł­ne upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nych przez sie­bie zawo­dów. Kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we, wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re zdo­by­li na stu­diach uni­wer­sy­tec­kich, sta­le pogłę­bia­ją, uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach szko­le­nio­wych, kur­sach, sta­żach i warsz­ta­tach – w kra­ju i za granicą.