mgr Barbara Jeziorczak

mgr Barbara Jeziorczak

logopeda, psycholog
bjeziorczak@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 661 928 419

Absol­went­ka socjo­lo­gii, psy­cho­lo­gii i stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su logo­pe­dii. Ukoń­czy­ła kur­sy oraz szko­le­nia z zakre­su pomo­cy logo­pe­dycz­nej i psy­cho­lo­gicz­nej dziec­ku, rodzi­nie i oso­bom doro­słym – w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • An ove­rview of wor­king with Chil­dren who Stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii dziec­ka jąka­ją­ce­go się), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Akre­dy­to­wa­ny Kurs Psy­cho­te­ra­pii w Podej­ściu Inte­gra­cyj­nym: Sys­te­mo­wo-Erick­so­now­skim, Kato­wic­ki Insty­tut Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku);
 • Tera­pia rodzin, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Brief Solu­tion Focu­sed The­ra­py (ABC Tera­pii BSFT), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Lecze­nie daw­nych ran (Yvo­ne Dolan), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do… – komu­ni­ka­cja wer­bal­na i nie­wer­bal­na jako fila­ry psy­cho­te­ra­pii, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Feniks – tera­pia następstw stre­su, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Zasto­so­wa­nie Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej w zabu­rze­niach roz­wo­ju mowy u dzie­ci od trze­cie­go roku życia, Cen­trum Meto­dycz­ne Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej, Warszawa;
 • Spo­tka­nie, zaso­by, pro­ces, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Vide­otre­ning komu­ni­ka­cji, VIT SPIN Pol­ska, Kraków;
 • W kuź­ni Hefaj­sto­sa – tera­pia dzie­ci agre­syw­nych, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Katowice;
 • Dwu­let­nie szko­le­nie z zakre­su media­cji, Cen­trum Media­cji Rodzin­nych i Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku).

Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc jako psy­cho­log i logo­pe­da w porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych, przed­szko­lu, szko­le inte­gra­cyj­nej oraz Cen­trum Logo­pe­dycz­nym. Poma­ga­ła oso­bom doro­słym i rodzi­nom, pro­wa­dząc tera­pię psy­cho­lo­gicz­ną w Sto­wa­rzy­sze­niu Psy­cho­lo­gów Chrze­ści­jań­skich w Kato­wi­cach. Warsz­tat logo­pe­dy i psy­cho­lo­ga wzbo­ga­ca­ła tak­że pod kie­run­kiem dra Mie­czy­sła­wa Chęć­ka, uczest­ni­cząc przez kil­ka lat, w cha­rak­te­rze tera­peu­ty, w Inten­syw­nych Ogól­no­pol­skich Tur­nu­sach Tera­peu­tycz­nych dla Osób Jąka­ją­cych się. Jako psy­cho­log pra­cu­je z rodzi­na­mi, para­mi oraz oso­ba­mi doro­sły­mi. Pro­wa­dzi media­cje w spra­wach rodzin­nych w przy­pad­ku sytu­acji kon­flik­to­wych (zwią­za­nych m.in. z trud­no­ścia­mi w rodzi­nie, roz­wo­dem, sepa­ra­cją). Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną dla dzie­ci, mło­dzie­ży i osób doro­słych. Anga­żu­je się w pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej u małych dzie­ci z wcze­sną nie­płyn­no­ścią mowy, tzw. jąka­niem wcze­sno­dzie­cię­cym. Współ­au­tor­ka prze­wod­ni­ka dla rodzi­ców Czy moje dziec­ko się jąka? (Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2011) oraz narzę­dzia do bada­nia zabu­rzeń płyn­no­ści mowy DJ – Dia­gno­za jąka­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym (Kom­lo­go, Kato­wi­ce 2016). Szcze­gól­ną satys­fak­cję spra­wia jej moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia swo­ich doświad­czeń psy­cho­lo­ga w postę­po­wa­niu logo­pe­dycz­nym. Jako logo­pe­da spe­cja­li­zu­je się zwłasz­cza w tera­pii jąka­nia, opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy i wad wymo­wy. W pro­wa­dze­niu tera­pii towa­rzy­szy jej prze­ko­na­nie, że każ­da oso­ba ma swo­ją wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną dro­gę do szczęścia.

Pry­wat­nie lubi dzie­ci, jest mamą Mary­si, Ada­sia i Jagód­ki. W cza­sie wol­nym, wraz z mężem, reali­zu­je swo­je spor­to­we pasje – bie­ga, pły­wa, wędru­je po górach i jeź­dzi na rowerze.

mgr Agata Sakwerda

mgr Agata Sakwerda

logopeda, pedagog
asakwerda@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 798 745 774

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach: peda­go­gi­ka opie­kuń­czo-wycho­waw­cza i logo­pe­dia. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc z dzieć­mi w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach, peł­niąc funk­cję wolon­ta­riusz­ki w ośrod­ku wspar­cia rodzi­ny oraz miej­skim ośrod­ku pomo­cy spo­łecz­nej, a tak­że odby­wa­jąc prak­ty­ki w mło­dzie­żo­wym ośrod­ku socjo­te­ra­pii oraz porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Przez sześć lat była wolon­ta­riusz­ką pod­czas tur­nu­sów tera­peu­tycz­nych dla osób jąka­ją­cych się (dzie­ci, mło­dzie­ży, osób doro­słych). Aktyw­nie anga­żo­wa­ła się w orga­ni­za­cję warsz­ta­tów logo­pe­dycz­nych dla nauczy­cie­li przed­szko­li i szkół pt. Wspo­ma­ga­nie dziec­ka z pro­ble­mem logo­pe­dycz­nym w śro­do­wi­sku edu­ka­cyj­nym (pro­jekt Zmia­na postaw wobec jąka­nia) na tere­nie kil­ku miast woje­wódz­twa ślą­skie­go. Wystę­po­wa­ła pod­czas semi­na­rium z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (ISAD – Inter­na­tio­nal Stut­te­ring Awa­re­ness Day, Kato­wi­ce , 2017, 2018, 2019) oraz – jako eks­pert – wzię­ła udział w otwar­tym pane­lu dys­ku­syj­nym pod­czas III edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej Zabu­rze­nia Płyn­no­ści Mowy. Teo­ria i prak­ty­kaAktyw­nie uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cji logo­pe­dycz­nej Wspie­ra­nie osób z jąka­niem i ich rodzin we Wro­cła­wiu (2019). Współ­pro­wa­dzi­ła cykl spo­tkań warsz­ta­to­wych dla dzie­ci jąka­ją­cych się i ich rodzi­ców pt. Każ­dy z nas może być dobrym mów­cą, zor­ga­ni­zo­wa­nych w roku 2018 na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Obec­nie współ­pro­wa­dzi warsz­ta­ty pt. Oswa­ja­my jąka­nie w ramach Logo­Lab (UŚ). Pra­cu­je jako logo­pe­da w szko­le podstawowej.
Choć jest oso­bą na co dzień doświad­cza­ją­cą jąka­nia – potra­fi sku­tecz­nie poro­zu­mie­wać się z inny­mi. Z powo­dze­niem sto­su­je zarów­no tech­ni­ki upłyn­nia­nia mowy, jak i mody­fi­ko­wa­nia epi­zo­dów jąka­nia, wów­czas gdy uzna to za sto­sow­ne. Takie­go też podej­ścia uczy w tera­pii swo­ich pod­opiecz­nych, zgod­nie z zasa­dą wyar­ty­ku­ło­wa­ną przez pro­fe­so­ra Scot­ta Yarus­sa, że naj­waż­niej­sze jest, aby oso­ba zma­ga­ją­ca się z jąka­niem była w sta­nie wypo­wie­dzieć to co chce, kie­dy chce, do kogo chce i jak chce – bez wzglę­du na to czy uczyn­ni to mniej czy bar­dziej płynnie.

Uczest­ni­czy­ła w licz­nych kur­sach, szko­le­niach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia tera­pii jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go, Prak­ty­ka Spe­cja­li­stycz­na WWR, Wrocław;
 • Tera­pia jąka­nia u dzie­ci w wie­ku szkol­nym, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Kraków;
 • Tera­pia osób jąka­ją­cych się w nur­cie mody­fi­ka­cji jąka­nia meto­dą wystar­cza­ją­co płyn­nej mowy, Gabi­net Psy­cho­lo­ga Kli­nicz­ne­go SPOTKANIE – Gabi­net Tera­pii Mowy TUGI, Skawina;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do lat 7 – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia u osób doro­słych z jąka­niem, Fun­da­cja „Powie­my To”, Lublin;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień II, SCTJ w Raci­bo­rzu, Warszawa;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień I, SCTJ w Raci­bo­rzu, Łódź;
 • Gieł­kotJak zro­zu­mieć oso­by mówią­ce nie­wy­raź­nie, Fun­da­cja Wspie­ra­nia Mowy i Komu­ni­ka­cji HALO, Szczecin;
 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, Insty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, Warszawa;
 • Sku­tecz­ne meto­dy pra­cy logo­pe­dycz­nej – część I i II, CITTRFUŚ, Katowice;
 • Maluch z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Ala­lia (Opóź­nio­ny roz­wój mowy, SLI) – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Meto­dy Kra­kow­skiej, Kraków;
 • Kocham czy­tać – Wcze­sna nauka czy­ta­nia, NIKN WE, Katowice;
 • Masaż logo­pe­dycz­ny od pod­staw – podej­ście prak­tycz­ne, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Opole;
 • Tre­ning kar­mie­nia logo­pe­dycz­ne­go od pod­staw, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia dys­fa­gii, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Nad­mier­ne śli­nie­nie – tech­ni­ki tera­peu­tycz­ne, In Cor­po­re, Katowice;
 • Rola nauczy­cie­li we wspo­ma­ga­niu dzie­ci z wada­mi wymo­wy, WOM, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Meto­da Dobre­go Star­tu – część prak­tycz­na, Pol­skie Towa­rzy­stwo Dys­lek­sji, Katowice;
 • Dra­ma jako meto­da pra­cy wycho­waw­czej i pro­fi­lak­tycz­nej, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Gry i zaba­wy prze­ciw­ko agre­sji z ele­men­ta­mi arte i muzy­ko­te­ra­pii, IDN Wie­dza, Katowice;
 • Jak radzić sobie z nie­po­żą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi u dzie­ci?, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Śląskie;
 • Orga­ni­za­cja pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w prak­ty­ce, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Model pra­cy z uczniem w sytu­acjach kry­zy­so­wych lub trau­ma­tycz­nych, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Por­tret psy­cho­lo­gicz­ny dziec­ka krzyw­dzo­ne­go – meto­dy­ka pra­cy, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Jak mówić, żeby ucznio­wie nas słu­cha­li, jak słu­chać, żeby do nas mówi­li?, WOM, Katowice.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza z przy­ja­ciół­mi, lubi pły­wać, upra­wiać nor­dic wal­king oraz czy­tać kryminały.

dr Łucja Skrzypiec

dr Łucja Skrzypiec

logopeda, pedagog, wykładowca akademicki
lskrzypiec@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 601 29 0407

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka) i Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Kra­ko­wie (logo­pe­dia). Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach i porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Wyko­rzy­stu­jąc mię­dzy inny­mi meto­dę wcze­snej nauki czy­ta­nia, pro­wa­dzi­ła tera­pię dla dzie­ci z zespo­łem Downa (Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin i Przy­ja­ciół Osób z Zespo­łem Downa „Szan­sa”).

Bra­ła udział w reali­za­cji dwóch ogól­no­pol­skich pro­jek­tów Aka­de­mii Świę­to­krzy­skiej oraz Cen­trum Meto­dycz­ne­go Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w War­sza­wie bada­ją­cych goto­wość szkol­ną. Wdra­ża­ła woje­wódz­ki pro­gram Pro­fi­lak­ty­ka dys­lek­sji roz­wo­jo­wej (ROM‑E Metis). Współ­pra­cu­je z Insty­tu­tem Badań Peda­go­gicz­nych w War­sza­wie przy reali­za­cji pro­gra­mu dia­gno­stycz­no-tera­peu­tycz­ne­go Śląsk mówi (adre­so­wa­ne­go do ślą­skich dzie­ci przed­szkol­nych z ryzy­kiem zabu­rzeń języ­ko­wych) w ramach pro­wa­dzo­ne­go przez insty­tut pro­jek­tu badaw­cze­go Dia­gno­za i tera­pia zabu­rzeń języ­ko­wych u dzie­ci przed­szkol­nych.

Była zało­ży­cie­lem i jest lide­rem gru­py wspar­cia nauczy­cie­li pra­cu­ją­cych meto­dą wcze­snej nauki czy­ta­nia autor­stwa prof. Jago­dy Cie­szyń­skiej. Opra­co­wa­ła i koor­dy­nu­je wdra­ża­nie inno­wa­cji peda­go­gicz­nych, któ­rych celem jest reali­za­cja ele­men­tar­ne­go eta­pu nauki czy­ta­nia w edu­ka­cji przed­szkol­nej z zasto­so­wa­niem meto­dy syla­bo­wej prof. Cie­szyń­skiej. Współ­two­rzy mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li. Współ­pra­cu­je z fir­ma­mi szko­le­nio­wy­mi, pro­wa­dząc warsz­ta­ty meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li, stu­den­tów i logo­pe­dów. Aktyw­nie dzia­ła w Ślą­skim Oddzia­le Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­kiem komi­te­tu redak­cyj­ne­go „Forum Logo­pe­dycz­ne­go”, a tak­że autor­ką arty­ku­łów nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. W swo­jej codzien­nej prak­ty­ce logo­pe­dycz­nej zaj­mu­je się przede wszyst­kim dia­gno­zą i wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ko­wa­niu się. Per­ma­nent­nie dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści zawo­do­we, regu­lar­nie uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach i szko­le­niach, m.in.:

 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, IBE, Warszawa;
 • Sto­so­wa­nie metod dia­gno­zy roz­wo­ju języ­ko­we­go (SNOW, TPP), IBE, Warszawa;
 • Test SON‑R 2 1/2–7 zasto­so­wa­nie w dia­gno­zie psy­cho­lo­gicz­no-logo­pe­dycz­nej małe­go dziec­ka, EON, Łódź;
 • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. mie­sią­ca życia do 9. roku życia. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia z uwzględ­nie­niem „Zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go Pro­gra­mu Psy­cho­fi­zjo­lo­gicz­nej Tera­pii Jąka­ją­cych się”, SCTJ, Racibórz;
 • Nie­do­kształ­ce­nie mowy o typie afa­zji. Dia­gno­za i tera­pia, GCR, Rep­ty Śląskie;
 • Bada­nie prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, Warszawa;
 • Zasto­so­wa­nie bate­rii metod dia­gno­zy roz­wo­ju psy­cho­mo­to­rycz­ne­go dzie­ci pię­cio- i sze­ścio­let­nich, Pra­cow­nia Testów Psy­cho­lo­gicz­nych i Peda­go­gicz­nych, Gdańsk;
 • Meto­dy bada­nia zagro­że­nia dys­lek­sją, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Zasto­so­wa­nie ust­no-twa­rzo­wej tera­pii regu­la­cyj­nej według kon­cep­cji Castil­lo-Mora­le­sa u dzie­ci z nie­pra­wi­dło­wym napię­ciem mię­śnio­wym, PTL, Wrocław;
 • Mówić pięk­nie? – Ależ tak! Emi­sja gło­su i wymo­wa, CMPPP, Warszawa;
 • Wcze­sna nauka czy­ta­nia jako pro­ces kształ­to­wa­nia mózgo­wej orga­ni­za­cji funk­cji języ­ko­wych, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Sty­mu­la­cja mecha­ni­zmów lewo­pół­ku­lo­wych – uspraw­nia­nie pra­cy lewej pół­ku­li, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Symul­ta­nicz­no-sekwen­cyj­na nauka czy­ta­nia, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Pro­gra­mo­wa­nie języ­ka dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi komu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, auty­stycz­nych, z afa­zją ), Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Edu­ka­cja mate­ma­tycz­na dzie­ci według kon­cep­cji prof. E. Grusz­czyk-Kol­czyń­skiej, CMPPP, Warszawa;
 • Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy; Edu­ka­cja umy­słu. Ela­stycz­ny model edu­ka­cji opar­ty na teo­rii H. Gard­ne­ra, MAC Edu­ka­cja, Kato­wi­ce – Poznań;
 • Ponad­cza­so­wość peda­go­gi­ki C. Fre­ine­ta, PSAPCF, Gniezno;
 • Podą­żać za dziec­kiem – teo­ria Lwa Wygot­skie­go pod­sta­wą prak­tycz­nych roz­wią­zań wspo­ma­ga­ją­cych wszech­stron­ny roz­wój dziec­ka, Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na TWP, Katowice;
 • Peda­go­gi­ka zaba­wy, Klan­za, Lublin.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza pły­wa­jąc. W krę­gu jej zain­te­re­so­wań są tak­że teatr, lite­ra­tu­ra i turystyka.

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, pedagog, trener emisji głosu, wykładowca akademicki
kwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

Zało­ży­ła i pro­wa­dzi Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach, jest adiunk­tem w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skie­go im. Ire­ny Baje­ro­wej na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka i logo­pe­dia) oraz Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (emi­sja gło­su). Była pierw­szą pol­ską absol­went­ką Euro­pej­skiej Kli­nicz­nej Spe­cja­li­za­cji Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy – ECSF (Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion in Flu­en­cy Disor­ders), a w roku 2017 – po speł­nie­niu wyma­ga­nych kry­te­riów – jako pierw­sza pol­ska logo­ped­ka uzy­ska­ła pre­sti­żo­wy tytuł Euro­pej­skie­go Spe­cja­li­sty Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy (Euro­pe­an Flu­en­cy Spe­cia­list). Uczest­ni­czy­ła w licz­nych sta­żach i szko­le­niach w kra­ju i za gra­ni­cą, mię­dzy inny­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez: the Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca (US), the Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts (UK), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, w tym w wie­lu for­mach dosko­na­le­nia orga­ni­zo­wa­nych przez the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie. Jest cer­ty­fi­ko­wa­ną tre­ner­ką meto­dy Palin PCI, akre­dy­to­wa­ną przy the Micha­le Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie (UK). Jako dru­ga oso­ba na świe­cie – spo­za zespo­łu spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych w the Micha­el Palin Cen­tre w Lon­dy­nie – uzy­ska­ła akre­dy­ta­cję do szko­le­nia logo­pe­dów w zakre­sie podej­ścia Palin PCI – tera­pii inte­rak­cyj­nej rodzic–dziecko w jąka­niu u dzie­ci poni­żej lat sied­miu. Bra­ła udział w wie­lu kur­sach dosko­na­le­nia zawo­do­we­go dla logo­pe­dów z zakre­su emi­sji gło­su, w kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym w dzie­dzi­nie oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­ki, a tak­że licz­nych szko­le­niach z zakre­su dia­gno­zy i tera­pii zabu­rzeń mowy w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Using Solu­tion Focu­sed Brief The­ra­py with Chil­dren and Young People who Stut­ter and the­ir Parents, the 2018 Joint World Con­gress ‘One World, Many Voices: Scien­ce and Com­mu­ni­ty’, Hiro­shi­ma, Japan;
 • Prac­ti­cal Accep­tan­ce & Com­mit­ment The­ra­py (ACT): Using ACT with chil­dren, young people and parents, The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • A Con­struc­ti­vist Fra­me­work for Coun­se­ling with Per­sons Who Stut­ter, Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwerp, Belgium;
 • Expe­rien­cing Mind­ful­ness and Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py with Clients Who Stut­ter, Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Los Ange­les, USA;
 • Using cre­ati­vi­ty and humo­ur in stut­te­ring inte­rven­tion, Pan­hel­le­nic Asso­cia­tion of Logo­pe­dics and Spe­ech-Lan­gu­age The­ra­pi­sts (PAL), Athens, Greece;
 • Advan­ced Topics in Avo­idan­ce Reduc­tion The­ra­py for Stut­te­ring (ARTS), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Phi­la­del­phia, USA;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Prac­ti­cal Methods in Mana­ging Anxie­ty in Adults Who Stut­ter, Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Skill Deve­lop­ment in Tre­ating Flu­en­cy Disor­ders, The Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca & Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion on Flu­en­cy Disor­ders (Euro­pej­ska Kli­nicz­na Spe­cja­li­za­cja Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy), Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwer­pia, Belgia;
 • Mini-KIDS Pre­sym­po­sium work­shop ECSF (Mini KIDS – mody­fi­ka­cja jąka­nia u małych dzie­ci), ECSF Sym­po­zjum Antwer­pia, Belgia;
 • Ear­ly Dys­flu­en­cy: Asses­sment and The­ra­py (Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce: dia­gno­za i tera­pia), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Leeds, Wiel­ka Brytania;
 • Resi­den­tial Pro­gram­me for Chil­dren and Ado­le­scents Who Stam­mer (Pro­gram tera­pii dla jąka­ją­cych się dzie­ci i mło­dzie­ży), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Bewer­ley Park Cen­tre, Wiel­ka Brytania;
 • An ove­rview of wor­king with chil­dren who stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii jąka­nia u dzie­ci), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Rese­arch and its appli­ca­tion to cli­ni­cal prac­ti­ce (Bada­nia nauko­we i ich zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce kli­nicz­nej), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Dia­gno­sis and Tre­at­ment of Scho­ol-Age Chil­dren Who Stut­ter (Dia­gno­za i tera­pia jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku szkol­nym), The Stut­te­ring Foun­da­tion, Por­t­land Sta­te Uni­ver­si­ty, USA;
 • The Lid­com­be Pro­gram of Ear­ly Stut­te­ring Inte­rve­tion (Pro­gram Lid­com­be – wcze­sna inter­wen­cja w jąka­niu), The Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do roz­mo­wy trze­ba dwoj­ga), Fun­da­cja Hanen, Kana­da (cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner metody);
 • Palin Parent-Child Inte­rac­tion The­ra­py. Prac­ti­cal Inte­rven­tion for Ear­ly Chil­dho­od Stam­me­ring (Inte­rak­cyj­na tera­pia jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go: rodzic–dziecko), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Pri­ma­ry Scho­ol Chil­dren Who Stam­mer – Reali­sing the­ir Poten­tial (Tera­pia jąka­nia dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Indi­vi­du­al Tra­ining (Indy­wi­du­al­ny tre­ning), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn.

Spe­cja­li­zu­je się przede wszyst­kim w tera­pii zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia (jąka­nie i gieł­kot). Pro­wa­dzi wykła­dy i ćwi­cze­nia ze stu­den­ta­mi pody­plo­mo­wych stu­diów logo­pe­dycz­nych na wie­lu pol­skich uczel­niach (m.in. na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim i Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu). Szko­li nauczy­cie­li i logo­pe­dów, tak­że przed­sta­wi­cie­li innych grup zawo­do­wych. Jest autor­ką i współ­au­tor­ką ksią­żek z zakre­su tera­pii logo­pe­dycz­nej oraz licz­nych publi­ka­cji z tego zakre­su – nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. Współ­two­rzy­ła wie­le pla­ka­tów pro­fi­lak­tycz­nych, pro­pa­gu­ją­cych pro­ble­ma­ty­kę logo­pe­dycz­ną. Zało­ży­ła i przez wie­le lat pro­wa­dzi­ła I Kato­wic­ki Zespół Dosko­na­le­nia Logo­pe­dów. Aktyw­nie anga­żu­je się w dzia­łal­ność Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­ki­nią the Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion (USA), the Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion (IFA) oraz Inter­na­tio­nal Clut­te­ring Asso­cia­tion (ICA) – w obec­nej kaden­cji peł­ni w ICA funk­cję sekre­ta­rza i redak­to­ra new­slet­te­ra. Pod­czas 11th Oxford Dys­flu­en­cy Con­fe­ren­ce (2017) zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą im. Dave’a Row­leya (The Dave Row­ley Award for Inter­na­tio­nal Ini­tia­ti­ves), przy­zna­wa­ną za podej­mo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ini­cja­tyw w dzie­dzi­nie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy.

Zawód logo­pe­dy jest jej wiel­ką pasją, któ­rej poświę­ca każ­dą wol­ną chwi­lę. Wspól­nie z rodzi­ną podró­żu­je w róż­ne zakąt­ki świa­ta. Ponie­waż ma potrze­bę nie­ustan­ne­go roz­wi­ja­nia się logo­pe­dycz­nie, to naj­bar­dziej cie­szą ją zwłasz­cza te wypra­wy, dale­kie lub bli­skie, pod­czas któ­rych uda­je jej się połą­czyć zwie­dza­nie z dosko­na­le­niem zawo­do­wym, uczest­ni­cze­niem w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach. Jest wiel­ką miło­śnicz­ką przy­ro­dy, lubi dobre książ­ki i pozna­wa­nie innych kul­tur. Naj­bar­dziej odprę­ża ją bie­ga­nie po lesie.