Język jest ważny:

Zmień­my spo­sób mówie­nia o jąka­niu. Znajdź­my odpo­wied­nie sło­wa, aby stwo­rzyć świat, w któ­rym oso­by jąka­ją­ce się będą mogły żyć z god­no­ścią i sza­cun­kiem.
Za zgo­dą Stam­ma – Bri­tish Stam­me­ring Asso­cia­tion, przy­go­to­wa­li­śmy pol­ską wer­sję WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH JĄKANIA, reko­men­do­wa­nych przez Roy­al Col­le­ge of Spe­ech & Lan­gu­age The­ra­pist. War­to upo­wszech­niać ten dokument:

Pobierz plik PDF
Pobierz plik JPEG