Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w bez­płat­nym webi­na­rze z oka­zji ISAD 2020 (Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąkania).Tegoroczny slo­gan ISAD brzmi:
Podróż wśród słów – o wytrwa­ło­ści i prze­zwy­cię­ża­niu przeszkód.

Spo­tka­nie odbę­dzie się na plat­for­mie Zoom 23 paź­dzier­ni­ka 2020 roku, roz­po­czę­cie o godzi­nie 18.00 (pla­no­wa­ny czas spo­tka­nia ok. 2,5 godziny).

Webi­nar jest adre­so­wa­ny do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką jąka­nia: osób jąka­ją­cych się, ich rodzin – rodzi­ców, opie­ku­nów i part­ne­rów, a tak­że do nauczy­cie­li i innych spe­cja­li­stów, w tym do studentów.
W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia (w godz. od 18.10–18.30) prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie quiz na temat słyn­nych osób jąka­ją­cych się. Do udzia­łu w tym quizie zapra­sza­my wyłącz­nie dzie­ci i mło­dzież z jąka­niem (dla uczest­ni­ków quizu prze­wi­dzia­ne są nagro­dy książkowe).
Pro­gram webinaru

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w webi­na­rze pro­szo­ne są reje­stra­cję elek­tro­nicz­ną za pomo­cą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Zaświad­cze­nia uczest­nic­twa oraz nagro­dy dla uczest­ni­ków quizu są prze­wi­dzia­ne wyłącz­nie dla osób zarejestrowanych.

Link dostę­po­wy do webi­na­ru na plat­for­mie Zoom
Aktyw­ny w dniu webi­na­ru (23.10.2020).