Pole­ca­my bez­płat­ne warsz­ta­ty logo­pe­dycz­ne.  Pierw­szy warsz­tat “LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąka­niu” odbę­dzie się 19 wrze­śnia 2020 roku i jest adre­so­wa­ny do logo­pe­dów i stu­den­tów logo­pe­dii. W dru­gim z warsz­ta­tów, pn. “Dia­log bez barier w kon­tak­tach z dzieć­mi jąka­ją­cy­mi się” (jest zapla­no­wa­ny na 20 wrze­śnia),  oprócz logo­pe­dów i stu­den­tów logo­pe­dii, mogą wziąć udział tak­że oso­by jąka­ją­ce się i rodzi­ce dzie­ci jąka­ją­cych się. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat reje­stra­cji moż­na zna­leźć na stro­nie Fun­da­cji Age­re Aude.

Pro­gram na dzień 19.09.2020
LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąkaniu
LINK DO PROGRAMU

Pro­gram na dzień 20.09:
Dia­log bez barier w kon­tak­tach z dzieć­mi jąka­ją­cy­mi się
LINK DO PROGRAMU