Kon­fe­ren­cja jest skie­ro­wa­na do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców: rodzi­ców dzie­ci lub osób doro­słych z jąka­niem i/lub gieł­ko­tem, nauczy­cie­li, stu­den­tów logo­pe­dii, począt­ku­ją­cych logo­pe­dów i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tych tematem.
Dostęp do nagrań

Zapo­wiedź konferencji