Ser­decz­nie zapra­sza­my na II Kon­fe­ren­cję Stu­denc­ką LOGOPEDIA MŁODYCH (27.06.2020)!
Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się na plat­for­mie ZOOM.
Poni­żej znaj­du­ją się lin­ki: do pro­gra­mu i do zalo­go­wa­nia się na tę konferencję: