Kolej­na edy­cja IV edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej “Zabu­rze­nia płyn­no­ści mowy – teo­ria i prak­ty­ka” już we wrze­śniu w Katowicach

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kon­fe­ren­cji: www.konferencja-zpm.edu.pl