Już wkrót­ce, bo 18–19-20 stycz­nia 2019 roku w Kato­wi­cach odbę­dzie się pią­ta pol­ska edy­cja warsz­ta­tów „Palin PCI” („Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic-dziec­ko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do lat 7”) – zain­e­re­so­wa­ne oso­by pro­si­my o kon­takt: szkolenia@centrumlogopedyczne.com.pl lub tel.: +48 798 745 774.

Szcze­gó­ło­wy program