Z oka­zji ISAD 2018 – Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (Inter­na­tio­nal Stut­te­ring Awa­re­ness Day) 20.10.2018 ser­decz­nie zapra­sza­my do CINi­BA w Kato­wi­cach do udzia­łu w otwar­tym seminarium.

Hasło tego­rocz­ne­go ISAD to „Spe­ak your mind – Powiedz, co masz na myśli”. W pro­gra­mie semi­na­rium inte­re­su­ją­ce wykła­dy spe­cja­li­stów z dzie­dzi­ny zabu­rzeń płyn­no­ści mowy oraz panel dys­ku­syj­ny z udzia­łem eks­per­tek – któ­re zaj­mu­ją się pro­fe­sjo­nal­nym wspar­ciem (w ramach tera­pii logo­pe­dycz­nej, psy­cho­lo­gicz­nej lub grup samo­po­mo­co­wych), a zara­zem same są oso­ba­mi jąka­ją­cy­mi się.