Zabu­rze­nia płyn­no­ści mowy – teo­ria i praktyka

Ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie oraz wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny poprzed­nich odsłon tej kon­fe­ren­cji zde­cy­do­wa­ło, że tak­że 3. edy­cja będzie wyda­rze­niem dwu­dnio­wym z wykła­da­mi mistrzow­ski­mi wybit­nych eks­per­tów – kra­jo­wych i zagra­nicz­nych (wystą­pią: Joseph Agius, Mie­czy­sław Chę­ciek, Kurt Eggers, Ben­ny Ravid, Manon Spru­it, Tru­dy Ste­wart, Kata­rzy­na Węsier­ska, Tomasz Woź­niak). W sesjach pane­lo­wych zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne licz­ne refe­ra­ty, semi­na­ria i poste­ry. W ramach kam­pa­nii „Labi­ryn­ty Komu­ni­ka­cji” zapla­no­wa­li­śmy tak­że sze­reg wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych o cha­rak­te­rze spo­łecz­no-edu­ka­cyj­nym, w tym otwar­ty panel dys­ku­syj­ny zaty­tu­ło­wa­ny „Dia­log bez barier” (30.08.2018) oraz dwa warsz­ta­ty pokon­fe­ren­cyj­ne – dla logo­pe­dów i osób jąka­ją­cych się (2.09.2018).

Wię­cej informacji:

www.konferencja-zpm.edu.pl