Dr hab. Kata­rzy­na Węsier­ska lau­re­at­ka nagro­dy Dave’a Row­leya za podej­mo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ini­cja­tyw w dzie­dzi­nie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy. W dniach 20–23 wrze­śnia 2017 roku w St Catherine’s Col­le­ge w Oxfor­dzie odby­wa­ła się jede­na­sta kon­fe­ren­cja doty­czą­ca zabu­rzeń płyn­no­ści mowy: 11th Oxford Dys­flu­en­cy Con­fe­ren­ce (ODC) pod hasłem „Wyzwa­nie i zmia­na”. W tym spo­tka­niu nauko­wym udział bra­ły udział repre­zen­tant­ki pol­skiej logo­pe­dii – dr hab. Ire­na Polew­czyk i dr hab. Kata­rzy­na Węsier­ska z Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Dr hab. Kata­rzy­na Węsier­ska – zało­ży­ciel­ka Cen­trum Logo­pe­dycz­ne­go, pod­czas tego wyjąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia logo­pe­dy­cze­go zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagro­dą The Dave Row­ley Award for Inter­na­tio­nal Ini­tia­ti­ves – Stut­te­ring. Ofi­cjal­na stro­na Oxford Dys­flu­en­cy Con­fe­ren­ce: http://www.dysfluencyconference.com.