Pro­wa­dzi­my dia­gno­zę logo­pe­dycz­ną dzie­ci, mło­dzie­ży oraz osób doro­słych w zakre­sie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy, opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy, wad wymo­wy oraz zabu­rzeń komu­ni­ka­cji zwią­za­nych ze spek­trum autyzmu.