mgr Katarzyna Ploch

mgr Katarzyna Ploch

logopeda, pedagog
kploch@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 606 601 841

Spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zie i tera­pii osób jąka­ją­cych się. Okre­śla sie­bie jako repre­zen­tant­kę obu śro­do­wisk – zarów­no logo­pe­dów, jak i osób jąka­ją­cych się. Od 1989 roku aktyw­nie dzia­ła w Pol­skim Związ­ku Jąka­ją­cych się, następ­nie w Ogól­no­pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Osób Jąka­ją­cych się „Osto­ja”. Od 1998 roku pro­wa­dzi dzia­łal­ność tera­peu­tycz­ną, a tak­że spo­łecz­ną na rzecz osób jąka­ją­cych się, m.in. orga­ni­zu­je spo­tka­nia kato­wic­kie­go Klu­bu „J” – Klu­bu Samo­po­mo­cy Osób Jąka­ją­cych Się – gru­py tera­peu­tycz­no-samo­po­mo­co­wej dla osób z zabu­rze­nia­mi płyn­no­ści mówie­nia z tere­nu woje­wódz­twa ślą­skie­go. Od wie­lu lat pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki jąka­nia dla stu­den­tów pody­plo­mo­wych stu­diów logo­pe­dycz­nych w Biel­sku-Bia­łej, Cie­szy­nie, Kra­ko­wie i Dąbro­wie Gór­ni­czej. Od 1997 roku pra­cu­je w Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Świę­to­chło­wi­cach.  Szcze­gól­nie bli­ska jest jej pomoc oso­bom z zespo­łem Aspergera. 
Zaj­mu­je się rów­nież wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju mowy oraz tera­pią zabu­rzeń mowy u dzie­ci i mło­dzie­ży, sprzę­żo­nych, tak­że tych z róż­ne­go rodza­ju nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W PPP jest tak­że człon­ki­nią zespo­łu Wcze­sne­go Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju Dziec­ka. Ukoń­czy­ła magi­ster­skie stu­dia peda­go­gicz­ne i pody­plo­mo­we stu­dia logo­pe­dycz­ne oraz 
trzy­se­me­stral­ne stu­dia pody­plo­mo­we: Dia­gno­za i tera­pia osób ze spek­trum auty­zmu w tym z zespo­łem Aspergera.
Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach, kur­sach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach z zakre­su tera­pii zabu­rzeń mowy o róż­nej pato­ge­ne­zie, a tak­że doty­czą­cych zagad­nień zwią­za­nych ze wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju mowy dziec­ka. Nie­ustan­nie wzbo­ga­ca swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści zawo­do­we, stu­diu­jąc lite­ra­tu­rę oraz bio­rąc udział w róż­ne­go rodza­ju for­mach dosko­na­le­nia, m.in. takich jak:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce – pro­fi­lak­ty­ka, dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia dzie­ci z zespo­łem Asper­ge­ra, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Pra­ca z małym dziec­kiem auty­stycz­nym, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Jak pomóc dziec­ku z zespo­łem Asper­ge­ra, IKN, Kraków;
 • Gugu­ho­pla – zaba­wy logo­pe­dycz­ne dla malu­cha – sty­mu­la­cja woka­li­za­cji i rozu­mie­nia małe­go, nie­mó­wią­ce­go dziec­ka, ATENA, Katowice;
 • Sty­mu­la­cja mecha­ni­zmów poznaw­czych warun­ku­ją­cych roz­wój mowy, WiR, Kraków;
 • Budo­wa­nie sys­te­mu języ­ko­we­go dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy i ala­lią (SLI), Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Tera­pia dzie­ci z zabu­rze­nia­mi komu­ni­ka­cji języ­ko­wej, WiR, Kraków;
 • Tera­pia zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Nego­cjo­wa­nie zamiast kon­flik­tu, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Bada­nia prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, Warszawa;
 • Dziec­ko z roz­sz­cze­pem w oczach orto­don­ty, chi­rur­ga i logo­pe­dy, PTL, Katowice;
 • Wcze­sne pro­ble­my neu­ro­lo­gicz­ne w roz­wo­ju dziec­ka, PTL, Katowice;
 • Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka, ABAKUS, Ruda Śląska;
 • Uczeń z afa­zją rucho­wą, ROM‑E Metis, Katowice;
 • szko­le­nia doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki jąka­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Jąka­ją­cych się, a następ­nie Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Jąka­ją­cych się „Osto­ja” w ramach Ogól­no­pol­skich Zjaz­dów Osób Jąka­ją­cych się.

Jest gorą­cą entu­zjast­ką Poro­zu­mie­nia bez Prze­mo­cy Mar­shal­la Rosen­ber­ga (języ­ka żyra­fy i sza­ka­la). Każ­dą wol­ną chwi­lę poświę­ca swo­im dzie­ciom oraz na zgłę­bia­nie wie­dzy doty­czą­cej roz­wo­ju oso­bi­ste­go i duchowego.