mgr Bogumiła Wilk

mgr Bogumiła Wilk

neurologopeda, pedagog
bwilk@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 606 378 408

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie (peda­go­gi­ka), Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (logo­pe­dia) i Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (neu­ro­lo­go­pe­dia). Swo­je doświad­cze­nia logo­pe­dycz­ne zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc w cha­rak­te­rze logo­pe­dy w przed­szko­lach, szko­le pod­sta­wo­wej, porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w nie­pu­blicz­nym zespo­le opie­ki zdro­wot­nej.

Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną, zarów­no indy­wi­du­al­ną, jak i gru­po­wą dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi mowy i kon­tak­tu. Spe­cja­li­zu­je się w tera­pii opóź­nio­ne­go i nie­har­mo­nij­ne­go roz­wo­ju mowy oraz zabu­rzeń płyn­no­ści mowy. Pro­wa­dzi tera­pię jąka­nia dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym. Była lider­ką i koor­dy­na­tor­ką I Kato­wic­kie­go Zespo­łu Dosko­na­le­nia Logo­pe­dów, jest aktyw­nym człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Wspie­ra­nie innych w prze­zwy­cię­ża­niu pro­ble­mów w komu­ni­ko­wa­niu się jest jej życio­wą pasją.
Bra­ła udział we wdra­ża­niu pro­jek­tu nauko­we­go: Bada­nie pro­fi­lu języ­ko­we­go i umie­jęt­no­ści czy­ta­nia mono­lin­gwal­nych oraz bilin­gwal­nych dzie­ci w wie­ku 4–7 lat, któ­re posłu­gu­ją się języ­kiem pol­skim i angiel­skim, pro­wa­dzo­nych pod kie­run­kiem dok­to­rant­ki mgr Mar­ty Węsier­skiej z Uni­ver­si­ty of York w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Uczest­ni­czy­ła rów­nież w bada­niach zwią­za­nych ze stan­da­ry­za­cją nowe­go narzę­dzia dia­gno­stycz­ne­go – Kar­ty Oce­ny Logo­pe­dycz­nej Dziec­ka (KOLD). Sta­le roz­wi­ja i dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści, uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i warsz­ta­tach; ukoń­czy­ła mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­ce for­my dosko­na­le­nia zawo­do­we­go:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Tera­pia osób jąka­ją­cych się w nur­cie mody­fi­ka­cji jąka­nia – per­spek­ty­wa psy­cho­lo­gicz­na, Ska­wi­na;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Dia­gno­za jąka­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym – wyko­rzy­sta­nie stan­da­ry­zo­wa­ne­go narzę­dzia w prak­ty­ce logo­pe­dycz­nej, mgr Bar­ba­ra Jezior­czak, Kato­wi­ce;
 • Test KOLD – narzę­dzie do dia­gno­zy logo­pe­dycz­nej dzie­ci w wie­ku od 1 mie­sią­ca życia do ukoń­cze­nia 9 roku życia, Kom­lo­go, Kato­wi­ce;
 • Jeli­ta – dru­gi mózg. Wpływ dys­bio­zy i sta­nu zapal­ne­go jelit na funk­cjo­no­wa­nie ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go u dzie­ci, IKZDL, Kato­wi­ce;
 • Nowe Media. Źró­dło zagro­żeń w pra­wi­dło­wym wycho­wa­niu dzie­ci i mło­dzie­ży, Edu­ka­tor, Kra­ków;
 • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Kato­wi­ce;
 • Maka­ton – Pro­gram Roz­wo­ju Komu­ni­ka­cji PRKM, Opo­le;
 • Nie­do­kształ­ce­nie mowy o typie afa­zji. Dia­gno­za i tera­pia, Pol­ski Zwią­zek Logo­pe­dów, Oddział Mało­pol­ski, Rep­ty Ślą­skie;
 • Inte­gra­cja odru­chów w sen­so­mo­to­rycz­nej i reha­bi­li­ta­cyj­nej pra­cy, Mię­dzy­na­ro­do­wy Insty­tut dr Swie­tła­ny Mazgu­to­wej, Rep­ty Ślą­skie;
 • Zasto­so­wa­nie ust­no-twa­rzo­wej tera­pii regu­la­cyj­nej u dzie­ci z nie­pra­wi­dło­wym napię­ciem mię­śnio­wym, Dol­no­ślą­ska Szko­ła Wyż­sza Edu­ka­cji TWP, Rep­ty Ślą­skie;
 • Bada­nia prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, War­sza­wa;
 • Wcze­sna nauka czy­ta­nia jako pro­ces kształ­to­wa­nia mózgo­wej orga­ni­za­cji funk­cji języ­ko­wych, Pol­skie Towa­rzy­stwo Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Peda­go­gi­ka zaba­wy, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Peda­go­gów i Ani­ma­to­rów Zaba­wy Klan­za®, Tychy;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia w teo­rii i prak­ty­ce logo­pe­dycz­nej, ROM-E Metis, Kato­wi­ce;
 • Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce – pro­fi­lak­ty­ka, dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Pod­sta­wy wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej, ROM-E Metis, Kato­wi­ce;
 • Nauka czy­ta­nia krok po kro­ku, ROM-E Metis, Kato­wi­ce;
 • Zasto­so­wa­nie meto­dy symul­ta­nicz­no-sekwen­cyj­nej w tera­pii opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy; Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Dwu­ję­zycz­ni ucznio­wie – stra­te­gie dia­gno­zy i tera­pii logo­pe­dycz­nej, CITTRFUŚ, Kra­ków;
 • Czyn­no­ścio­we i orga­nicz­ne mecha­ni­zmy zabu­rzeń roz­wo­ju mowy. Dia­gno­za i tera­pia, ROM-E Metis, Kato­wi­ce.

Ma wie­le zain­te­re­so­wań. W wol­nym cza­sie jeź­dzi na rowe­rze, gra w teni­sa, lubi jaz­dę na nar­tach, podró­żu­je, czy­ta, słu­cha dobrej muzy­ki (zwłasz­cza smo­oth jazz). Spo­tka­nia z przy­ja­ciół­mi i roz­ko­szo­wa­nie się kuli­nar­ny­mi przy­sma­ka­mi to tak­że to, co lubi.