Nasi specjaliści


Nasi specjaliści

mgr Barbara Jeziorczak
mgr Barbara Jeziorczak
logo­pe­da, psy­cho­log

Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną jąka­nia, psy­cho­lo­gicz­ną tera­pię indy­wi­du­al­ną osób doro­słych oraz par. Wspie­ra tak­że rodzi­ców w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów dzie­ci pra­cu­jąc z całą rodzi­ną.

mgr Agata Sakwerda
mgr Agata Sakwerda
logo­pe­da, peda­gog

Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną dla dzie­ci jąka­ją­cych się oraz z wada­mi wymo­wy (dys­la­lia), a tak­że z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy.

dr Łucja Skrzypiec
dr Łucja Skrzypiec
logo­pe­da, peda­gog, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki

Spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zo­wa­niu i wspo­ma­ga­niu roz­wo­ju dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ko­wa­niu się, z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­je w pra­cy autor­ską meto­dę prof. J. Cie­szyń­skiej.

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
logo­pe­da, peda­gog, tre­ner emi­sji gło­su, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki

Spe­cja­li­zu­je się w tera­pii zabu­rzeń płyn­no­ści mowy, szcze­gól­nie we wcze­snej inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej u dzie­ci z obja­wa­mi jąka­nia.

dr Marta Węsierska
dr Marta Węsierska
psy­cho­log

Spe­cja­li­zu­je się w zagad­nie­niach bilin­gwi­zmu oraz zabu­rze­niach w komu­ni­ka­cji języ­ko­wej.