Kontakty

Kontakty


Nasz adres: ul. Koszy­ko­wa 11 A lok. 1
40–781 Kato­wi­ce (Sta­re Panew­ni­ki
)

Pro­si­my o par­ko­wa­nie pojaz­dów na par­kin­gu naprze­ciw­ko bra­my wjaz­do­wej na osie­dle domów wie­lo­ro­dzin­nych. Par­king jest zlo­ka­li­zo­wa­ny przy uli­cy pro­sto­pa­dłej do uli­cy Koszy­ko­wej.

W celu umó­wie­nia wizy­ty lub kon­sul­ta­cji pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e‑mailowy:

Bar­ba­ra Jezior­czak
tel.: +48 661 928 419
e‑mail: bjeziorczak@centrumlogopedyczne.com.pl

Aga­ta Sakwer­da
tel.: +48 798 745 774
e‑mail: asakwerda@centrumlogopedyczne.com.pl

Łucja Skrzy­piec
tel.: +48 601 29 0407
e‑mail: lskrzypiec@centrumlogopedyczne.com.pl

Kata­rzy­na Węsier­ska
e‑mail: kwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

Mar­ta Węsier­ska
e‑mail: mwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

Centrum Logopedyczne