mgr Barbara Jeziorczak

mgr Barbara Jeziorczak

logopeda, psycholog
bjeziorczak@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 661 928 419

Absol­went­ka socjo­lo­gii, psy­cho­lo­gii i stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su logo­pe­dii. Ukoń­czy­ła kur­sy oraz szko­le­nia z zakre­su pomo­cy logo­pe­dycz­nej i psy­cho­lo­gicz­nej dziec­ku, rodzi­nie i oso­bom doro­słym – w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • An ove­rview of wor­king with Chil­dren who Stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii dziec­ka jąka­ją­ce­go się), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Lon­dyn;
 • Akre­dy­to­wa­ny Kurs Psy­cho­te­ra­pii w Podej­ściu Inte­gra­cyj­nym: Sys­te­mo­wo-Erick­so­now­skim, Kato­wic­ki Insty­tut Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku);
 • Tera­pia rodzin, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Kato­wi­ce;
 • Brief Solu­tion Focu­sed The­ra­py (ABC Tera­pii BSFT), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Lecze­nie daw­nych ran (Yvo­ne Dolan), Cen­trum Tera­pii Krót­ko­ter­mi­no­wej, Łódź;
 • Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do… – komu­ni­ka­cja wer­bal­na i nie­wer­bal­na jako fila­ry psy­cho­te­ra­pii, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Kato­wi­ce;
 • Feniks – tera­pia następstw stre­su, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Kato­wi­ce;
 • Zasto­so­wa­nie Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej w zabu­rze­niach roz­wo­ju mowy u dzie­ci od trze­cie­go roku życia, Cen­trum Meto­dycz­ne Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej, War­sza­wa;
 • Spo­tka­nie, zaso­by, pro­ces, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Kato­wi­ce;
 • Vide­otre­ning komu­ni­ka­cji, VIT SPIN Pol­ska, Kra­ków;
 • W kuź­ni Hefaj­sto­sa – tera­pia dzie­ci agre­syw­nych, Pol­ski Insty­tut Erick­so­now­ski, Kato­wi­ce;
 • Dwu­let­nie szko­le­nie z zakre­su media­cji, Cen­trum Media­cji Rodzin­nych i Psy­cho­te­ra­pii, Kato­wi­ce (w toku).

Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc jako psy­cho­log i logo­pe­da w porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych, przed­szko­lu, szko­le inte­gra­cyj­nej oraz Cen­trum Logo­pe­dycz­nym. Poma­ga­ła oso­bom doro­słym i rodzi­nom, pro­wa­dząc tera­pię psy­cho­lo­gicz­ną w Sto­wa­rzy­sze­niu Psy­cho­lo­gów Chrze­ści­jań­skich w Kato­wi­cach. Warsz­tat logo­pe­dy i psy­cho­lo­ga wzbo­ga­ca­ła tak­że pod kie­run­kiem dra Mie­czy­sła­wa Chęć­ka, uczest­ni­cząc przez kil­ka lat, w cha­rak­te­rze tera­peu­ty, w Inten­syw­nych Ogól­no­pol­skich Tur­nu­sach Tera­peu­tycz­nych dla Osób Jąka­ją­cych się. Jako psy­cho­log pra­cu­je z rodzi­na­mi, para­mi oraz oso­ba­mi doro­sły­mi. Pro­wa­dzi media­cje w spra­wach rodzin­nych w przy­pad­ku sytu­acji kon­flik­to­wych (zwią­za­nych m.in. z trud­no­ścia­mi w rodzi­nie, roz­wo­dem, sepa­ra­cją). Pro­wa­dzi tera­pię logo­pe­dycz­ną dla dzie­ci, mło­dzie­ży i osób doro­słych. Anga­żu­je się w pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat inter­wen­cji logo­pe­dycz­nej u małych dzie­ci z wcze­sną nie­płyn­no­ścią mowy, tzw. jąka­niem wcze­sno­dzie­cię­cym. Współ­au­tor­ka prze­wod­ni­ka dla rodzi­ców Czy moje dziec­ko się jąka? (Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2011) oraz narzę­dzia do bada­nia zabu­rzeń płyn­no­ści mowy DJ – Dia­gno­za jąka­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym (Kom­lo­go, Kato­wi­ce 2016). Szcze­gól­ną satys­fak­cję spra­wia jej moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia swo­ich doświad­czeń psy­cho­lo­ga w postę­po­wa­niu logo­pe­dycz­nym. Jako logo­pe­da spe­cja­li­zu­je się zwłasz­cza w tera­pii jąka­nia, opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mowy i wad wymo­wy. W pro­wa­dze­niu tera­pii towa­rzy­szy jej prze­ko­na­nie, że każ­da oso­ba ma swo­ją wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną dro­gę do szczę­ścia.

Pry­wat­nie lubi dzie­ci, jest mamą Mary­si, Ada­sia i Jagód­ki. W cza­sie wol­nym, wraz z mężem, reali­zu­je swo­je spor­to­we pasje – bie­ga, pły­wa, wędru­je po górach i jeź­dzi na rowe­rze.

mgr Katarzyna Ploch

mgr Katarzyna Ploch

logopeda, pedagog
kploch@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 606 601 841

Spe­cja­li­zu­je się w dia­gno­zie i tera­pii osób jąka­ją­cych się. Okre­śla sie­bie jako repre­zen­tant­kę obu śro­do­wisk – zarów­no logo­pe­dów, jak i osób jąka­ją­cych się. Od 1989 roku aktyw­nie dzia­ła w Pol­skim Związ­ku Jąka­ją­cych się, następ­nie w Ogól­no­pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Osób Jąka­ją­cych się „Osto­ja”. Od 1998 roku pro­wa­dzi dzia­łal­ność tera­peu­tycz­ną, a tak­że spo­łecz­ną na rzecz osób jąka­ją­cych się, m.in. orga­ni­zu­je spo­tka­nia kato­wic­kie­go Klu­bu „J” – Klu­bu Samo­po­mo­cy Osób Jąka­ją­cych Się – gru­py tera­peu­tycz­no-samo­po­mo­co­wej dla osób z zabu­rze­nia­mi płyn­no­ści mówie­nia z tere­nu woje­wódz­twa ślą­skie­go. Od wie­lu lat pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki jąka­nia dla stu­den­tów pody­plo­mo­wych stu­diów logo­pe­dycz­nych w Biel­sku-Bia­łej, Cie­szy­nie, Kra­ko­wie i Dąbro­wie Gór­ni­czej. Od 1997 roku pra­cu­je w Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Świę­to­chło­wi­cach.  Szcze­gól­nie bli­ska jest jej pomoc oso­bom z zespo­łem Asper­ge­ra. 
Zaj­mu­je się rów­nież wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju mowy oraz tera­pią zabu­rzeń mowy u dzie­ci i mło­dzie­ży, sprzę­żo­nych, tak­że tych z róż­ne­go rodza­ju nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W PPP jest tak­że człon­ki­nią zespo­łu Wcze­sne­go Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju Dziec­ka. Ukoń­czy­ła magi­ster­skie stu­dia peda­go­gicz­ne i pody­plo­mo­we stu­dia logo­pe­dycz­ne oraz 
trzy­se­me­stral­ne stu­dia pody­plo­mo­we: Dia­gno­za i tera­pia osób ze spek­trum auty­zmu w tym z zespo­łem Asper­ge­ra.
Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach, kur­sach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach z zakre­su tera­pii zabu­rzeń mowy o róż­nej pato­ge­ne­zie, a tak­że doty­czą­cych zagad­nień zwią­za­nych ze wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju mowy dziec­ka. Nie­ustan­nie wzbo­ga­ca swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści zawo­do­we, stu­diu­jąc lite­ra­tu­rę oraz bio­rąc udział w róż­ne­go rodza­ju for­mach dosko­na­le­nia, m.in. takich jak:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce – pro­fi­lak­ty­ka, dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Dia­gno­za i tera­pia dzie­ci z zespo­łem Asper­ge­ra, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kra­ków;
 • Pra­ca z małym dziec­kiem auty­stycz­nym, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Jak pomóc dziec­ku z zespo­łem Asper­ge­ra, IKN, Kra­ków;
 • Gugu­ho­pla – zaba­wy logo­pe­dycz­ne dla malu­cha – sty­mu­la­cja woka­li­za­cji i rozu­mie­nia małe­go, nie­mó­wią­ce­go dziec­ka, ATENA, Kato­wi­ce;
 • Sty­mu­la­cja mecha­ni­zmów poznaw­czych warun­ku­ją­cych roz­wój mowy, WiR, Kra­ków;
 • Budo­wa­nie sys­te­mu języ­ko­we­go dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy i ala­lią (SLI), Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kra­ków;
 • Tera­pia dzie­ci z zabu­rze­nia­mi komu­ni­ka­cji języ­ko­wej, WiR, Kra­ków;
 • Tera­pia zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Nego­cjo­wa­nie zamiast kon­flik­tu, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Bada­nia prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, War­sza­wa;
 • Dziec­ko z roz­sz­cze­pem w oczach orto­don­ty, chi­rur­ga i logo­pe­dy, PTL, Kato­wi­ce;
 • Wcze­sne pro­ble­my neu­ro­lo­gicz­ne w roz­wo­ju dziec­ka, PTL, Kato­wi­ce;
 • Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka, ABAKUS, Ruda Ślą­ska;
 • Uczeń z afa­zją rucho­wą, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • szko­le­nia doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki jąka­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Jąka­ją­cych się, a następ­nie Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Jąka­ją­cych się „Osto­ja” w ramach Ogól­no­pol­skich Zjaz­dów Osób Jąka­ją­cych się.

Jest gorą­cą entu­zjast­ką Poro­zu­mie­nia bez Prze­mo­cy Mar­shal­la Rosen­ber­ga (języ­ka żyra­fy i sza­ka­la). Każ­dą wol­ną chwi­lę poświę­ca swo­im dzie­ciom oraz na zgłę­bia­nie wie­dzy doty­czą­cej roz­wo­ju oso­bi­ste­go i ducho­we­go.

mgr Katarzyna Romaniuk

mgr Katarzyna Romaniuk

logopeda, filolog
kromaniuk@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 792 171 327

Logo­pe­da, filo­log pol­ski, absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach (ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie z zakre­su komu­ni­ka­cji pro­mo­cyj­nej i kry­zy­so­wej ze spe­cjal­no­ścią logo­pe­dycz­ną, stu­dia magi­ster­skie z filo­lo­gii pol­skiej oraz Stu­dia Pody­plo­mo­we Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Logo­pe­dii i Medial­nej Emi­sji Gło­su). Pod­czas stu­diów odby­wa­ła prak­ty­ki zawo­do­we w przed­szko­lach, szko­łach pod­sta­wo­wych oraz porad­niach psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych. Od lat aktyw­nie dzia­ła jako wolon­ta­riusz­ka w ramach Logo­LAB – cyklicz­nych zaję­ciach warsz­ta­to­wych dla dzie­ci jąka­ją­cych się i ich rodzi­ców (edy­cje 2017–2018, 2018–2019 oraz 2019–2020). Jako wolon­ta­riusz­ka bra­ła tak­że udział w orga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń logo­pe­dycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim, mię­dzy inny­mi V Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej „Logo­pe­dia w teo­rii i prak­ty­ce”, II edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej „Zabu­rze­nia płyn­no­ści mowy – teo­ria i prak­ty­ka” (ZPM), III edy­cji otwar­te­go semi­na­rium, orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (ISAD). Współ­or­ga­ni­zo­wa­ła III edy­cję Kon­fe­ren­cji ZPM oraz IV edy­cję obcho­dów ISAD. Była zało­ży­ciel­ką i pierw­szą prze­wod­ni­czą­cą Koła Nauko­we­go Mło­dych Logo­pe­dów Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, z któ­rym wdra­ża­ła pro­jekt nauko­wy, pole­ga­ją­cy na adap­ta­cji i bada­niach pilo­ta­żo­wych ame­ry­kań­skie­go pro­gra­mu Inte­rACT – Każ­dy z nas jest inny i każ­dy taki sam.  Jej zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we zwią­za­ne są zwłasz­cza z tera­pią dys­la­lii (wad wymo­wy) oraz sty­mu­la­cją roz­wo­ju mowy i języ­ka.

Bra­ła udział w nastę­pu­ją­cych for­mach szko­le­nio­wych:

 • Twój uczeń się jąka – to wyzwa­nie, ale masz poten­cjał, by go wes­przeć, Age­re Aude, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach i Logo­LAB; Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce
 • Dia­gno­za i tera­pia gieł­ko­tu, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce
 • Pod­sta­wy języ­ka migo­we­go, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce 

Swój wol­ny czas poświę­ca przede wszyst­kim czwo­ro­noż­nym pod­opiecz­nym Fun­da­cji Przy­sta­nek Schro­ni­sko – jest „psim” wolon­ta­riu­szem kato­wic­kie­go schro­ni­ska, w któ­rym zaj­mu­je się socja­li­za­cją, pie­lę­gna­cją i szko­le­niem bez­dom­nych zwie­rząt.

mgr Agata Sakwerda

mgr Agata Sakwerda

logopeda, pedagog
asakwerda@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 798 745 774

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach: peda­go­gi­ka opie­kuń­czo-wycho­waw­cza i logo­pe­dia. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc z dzieć­mi w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach, peł­niąc funk­cję wolon­ta­riusz­ki w ośrod­ku wspar­cia rodzi­ny oraz miej­skim ośrod­ku pomo­cy spo­łecz­nej, a tak­że odby­wa­jąc prak­ty­ki w mło­dzie­żo­wym ośrod­ku socjo­te­ra­pii oraz porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Przez sześć lat była wolon­ta­riusz­ką pod­czas tur­nu­sów tera­peu­tycz­nych dla osób jąka­ją­cych się (dzie­ci, mło­dzie­ży, osób doro­słych). Aktyw­nie anga­żo­wa­ła się w orga­ni­za­cję warsz­ta­tów logo­pe­dycz­nych dla nauczy­cie­li przed­szko­li i szkół pt. Wspo­ma­ga­nie dziec­ka z pro­ble­mem logo­pe­dycz­nym w śro­do­wi­sku edu­ka­cyj­nym (pro­jekt Zmia­na postaw wobec jąka­nia) na tere­nie kil­ku miast woje­wódz­twa ślą­skie­go. Wystę­po­wa­ła pod­czas semi­na­rium z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­do­mo­ści Jąka­nia (ISAD – Inter­na­tio­nal Stut­te­ring Awa­re­ness Day, Kato­wi­ce , 2017, 2018, 2019) oraz – jako eks­pert – wzię­ła udział w otwar­tym pane­lu dys­ku­syj­nym pod­czas III edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Logo­pe­dycz­nej Zabu­rze­nia Płyn­no­ści Mowy. Teo­ria i prak­ty­kaAktyw­nie uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cji logo­pe­dycz­nej Wspie­ra­nie osób z jąka­niem i ich rodzin we Wro­cła­wiu (2019). Współ­pro­wa­dzi­ła cykl spo­tkań warsz­ta­to­wych dla dzie­ci jąka­ją­cych się i ich rodzi­ców pt. Każ­dy z nas może być dobrym mów­cą, zor­ga­ni­zo­wa­nych w roku 2018 na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Obec­nie współ­pro­wa­dzi warsz­ta­ty pt. Oswa­ja­my jąka­nie w ramach Logo­Lab (UŚ). Pra­cu­je jako logo­pe­da w szko­le pod­sta­wo­wej.
Choć jest oso­bą na co dzień doświad­cza­ją­cą jąka­nia – potra­fi sku­tecz­nie poro­zu­mie­wać się z inny­mi. Z powo­dze­niem sto­su­je zarów­no tech­ni­ki upłyn­nia­nia mowy, jak i mody­fi­ko­wa­nia epi­zo­dów jąka­nia, wów­czas gdy uzna to za sto­sow­ne. Takie­go też podej­ścia uczy w tera­pii swo­ich pod­opiecz­nych, zgod­nie z zasa­dą wyar­ty­ku­ło­wa­ną przez pro­fe­so­ra Scot­ta Yarus­sa, że naj­waż­niej­sze jest, aby oso­ba zma­ga­ją­ca się z jąka­niem była w sta­nie wypo­wie­dzieć to co chce, kie­dy chce, do kogo chce i jak chce – bez wzglę­du na to czy uczyn­ni to mniej czy bar­dziej płyn­nie.

Uczest­ni­czy­ła w licz­nych kur­sach, szko­le­niach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce;
 • Moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia tera­pii jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go, Prak­ty­ka Spe­cja­li­stycz­na WWR, Wro­cław;
 • Tera­pia jąka­nia u dzie­ci w wie­ku szkol­nym, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Kra­ków;
 • Tera­pia osób jąka­ją­cych się w nur­cie mody­fi­ka­cji jąka­nia meto­dą wystar­cza­ją­co płyn­nej mowy, Gabi­net Psy­cho­lo­ga Kli­nicz­ne­go SPOTKANIE – Gabi­net Tera­pii Mowy TUGI, Ska­wi­na;
 • Tera­pia inte­rak­cyj­na rodzic–dziecko dla jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku do lat 7 – Palin PCI (Palin parent–child inte­rac­tion the­ra­py for chil­dren under seven who stam­mer), Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Dia­gno­za i tera­pia u osób doro­słych z jąka­niem, Fun­da­cja „Powie­my To”, Lublin;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień II, SCTJ w Raci­bo­rzu, War­sza­wa;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia i innych zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia z uwzględ­nie­niem kon­se­kwent­nej współ­pra­cy z rodzi­ną – sto­pień I, SCTJ w Raci­bo­rzu, Łódź;
 • Gieł­kotJak zro­zu­mieć oso­by mówią­ce nie­wy­raź­nie, Fun­da­cja Wspie­ra­nia Mowy i Komu­ni­ka­cji HALO, Szcze­cin;
 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, Insty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, War­sza­wa;
 • Sku­tecz­ne meto­dy pra­cy logo­pe­dycz­nej – część I i II, CITTRFUŚ, Kato­wi­ce;
 • Maluch z opóź­nio­nym roz­wo­jem mowy – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce;
 • Ala­lia (Opóź­nio­ny roz­wój mowy, SLI) – dia­gno­za i tera­pia, Cen­trum Meto­dy Kra­kow­skiej, Kra­ków;
 • Kocham czy­tać – Wcze­sna nauka czy­ta­nia, NIKN WE, Kato­wi­ce;
 • Masaż logo­pe­dycz­ny od pod­staw – podej­ście prak­tycz­ne, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Opo­le;
 • Tre­ning kar­mie­nia logo­pe­dycz­ne­go od pod­staw, Insty­tut Edu­ka­cji Logo­pe­dycz­nej, Kato­wi­ce;
 • Dia­gno­za i tera­pia dys­fa­gii, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie;
 • Nad­mier­ne śli­nie­nie – tech­ni­ki tera­peu­tycz­ne, In Cor­po­re, Kato­wi­ce;
 • Rola nauczy­cie­li we wspo­ma­ga­niu dzie­ci z wada­mi wymo­wy, WOM, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie;
 • Meto­da Dobre­go Star­tu – część prak­tycz­na, Pol­skie Towa­rzy­stwo Dys­lek­sji, Kato­wi­ce;
 • Dra­ma jako meto­da pra­cy wycho­waw­czej i pro­fi­lak­tycz­nej, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Gry i zaba­wy prze­ciw­ko agre­sji z ele­men­ta­mi arte i muzy­ko­te­ra­pii, IDN Wie­dza, Kato­wi­ce;
 • Jak radzić sobie z nie­po­żą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi u dzie­ci?, WiR, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie;
 • Orga­ni­za­cja pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w prak­ty­ce, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Model pra­cy z uczniem w sytu­acjach kry­zy­so­wych lub trau­ma­tycz­nych, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Por­tret psy­cho­lo­gicz­ny dziec­ka krzyw­dzo­ne­go – meto­dy­ka pra­cy, ROM‑E Metis, Kato­wi­ce;
 • Jak mówić, żeby ucznio­wie nas słu­cha­li, jak słu­chać, żeby do nas mówi­li?, WOM, Kato­wi­ce.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza z przy­ja­ciół­mi, lubi pły­wać, upra­wiać nor­dic wal­king oraz czy­tać kry­mi­na­ły.