dr Łucja Skrzypiec

dr Łucja Skrzypiec

logopeda, pedagog, wykładowca akademicki
lskrzypiec@centrumlogopedyczne.com.pl
+48 601 29 0407

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka) i Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Kra­ko­wie (logo­pe­dia). Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła, pra­cu­jąc w szko­le pod­sta­wo­wej, przed­szko­lach i porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej. Wyko­rzy­stu­jąc mię­dzy inny­mi meto­dę wcze­snej nauki czy­ta­nia, pro­wa­dzi­ła tera­pię dla dzie­ci z zespo­łem Downa (Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin i Przy­ja­ciół Osób z Zespo­łem Downa „Szan­sa”).

Bra­ła udział w reali­za­cji dwóch ogól­no­pol­skich pro­jek­tów Aka­de­mii Świę­to­krzy­skiej oraz Cen­trum Meto­dycz­ne­go Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w War­sza­wie bada­ją­cych goto­wość szkol­ną. Wdra­ża­ła woje­wódz­ki pro­gram Pro­fi­lak­ty­ka dys­lek­sji roz­wo­jo­wej (ROM‑E Metis). Współ­pra­cu­je z Insty­tu­tem Badań Peda­go­gicz­nych w War­sza­wie przy reali­za­cji pro­gra­mu dia­gno­stycz­no-tera­peu­tycz­ne­go Śląsk mówi (adre­so­wa­ne­go do ślą­skich dzie­ci przed­szkol­nych z ryzy­kiem zabu­rzeń języ­ko­wych) w ramach pro­wa­dzo­ne­go przez insty­tut pro­jek­tu badaw­cze­go Dia­gno­za i tera­pia zabu­rzeń języ­ko­wych u dzie­ci przed­szkol­nych.

Była zało­ży­cie­lem i jest lide­rem gru­py wspar­cia nauczy­cie­li pra­cu­ją­cych meto­dą wcze­snej nauki czy­ta­nia autor­stwa prof. Jago­dy Cie­szyń­skiej. Opra­co­wa­ła i koor­dy­nu­je wdra­ża­nie inno­wa­cji peda­go­gicz­nych, któ­rych celem jest reali­za­cja ele­men­tar­ne­go eta­pu nauki czy­ta­nia w edu­ka­cji przed­szkol­nej z zasto­so­wa­niem meto­dy syla­bo­wej prof. Cie­szyń­skiej. Współ­two­rzy mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li. Współ­pra­cu­je z fir­ma­mi szko­le­nio­wy­mi, pro­wa­dząc warsz­ta­ty meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li, stu­den­tów i logo­pe­dów. Aktyw­nie dzia­ła w Ślą­skim Oddzia­le Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­kiem komi­te­tu redak­cyj­ne­go „Forum Logo­pe­dycz­ne­go”, a tak­że autor­ką arty­ku­łów nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. W swo­jej codzien­nej prak­ty­ce logo­pe­dycz­nej zaj­mu­je się przede wszyst­kim dia­gno­zą i wspo­ma­ga­niem roz­wo­ju dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ko­wa­niu się. Per­ma­nent­nie dosko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści zawo­do­we, regu­lar­nie uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach i szko­le­niach, m.in.:

 • Sto­so­wa­nie Testu Roz­wo­ju Języ­ko­we­go, IBE, Warszawa;
 • Sto­so­wa­nie metod dia­gno­zy roz­wo­ju języ­ko­we­go (SNOW, TPP), IBE, Warszawa;
 • Test SON‑R 2 1/2–7 zasto­so­wa­nie w dia­gno­zie psy­cho­lo­gicz­no-logo­pe­dycz­nej małe­go dziec­ka, EON, Łódź;
 • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. mie­sią­ca życia do 9. roku życia. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Katowice;
 • Mini-KIDS – tera­pia jąka­nia małe­go dziec­ka, Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Katowice;
 • Dia­gno­za i tera­pia jąka­nia z uwzględ­nie­niem „Zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go Pro­gra­mu Psy­cho­fi­zjo­lo­gicz­nej Tera­pii Jąka­ją­cych się”, SCTJ, Racibórz;
 • Nie­do­kształ­ce­nie mowy o typie afa­zji. Dia­gno­za i tera­pia, GCR, Rep­ty Śląskie;
 • Bada­nie prze­sie­wo­we narzą­dów zmy­słów, Insty­tut Fizjo­lo­gii i Pato­lo­gii Słu­chu, Warszawa;
 • Zasto­so­wa­nie bate­rii metod dia­gno­zy roz­wo­ju psy­cho­mo­to­rycz­ne­go dzie­ci pię­cio- i sze­ścio­let­nich, Pra­cow­nia Testów Psy­cho­lo­gicz­nych i Peda­go­gicz­nych, Gdańsk;
 • Meto­dy bada­nia zagro­że­nia dys­lek­sją, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Zasto­so­wa­nie ust­no-twa­rzo­wej tera­pii regu­la­cyj­nej według kon­cep­cji Castil­lo-Mora­le­sa u dzie­ci z nie­pra­wi­dło­wym napię­ciem mię­śnio­wym, PTL, Wrocław;
 • Mówić pięk­nie? – Ależ tak! Emi­sja gło­su i wymo­wa, CMPPP, Warszawa;
 • Wcze­sna nauka czy­ta­nia jako pro­ces kształ­to­wa­nia mózgo­wej orga­ni­za­cji funk­cji języ­ko­wych, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Sty­mu­la­cja mecha­ni­zmów lewo­pół­ku­lo­wych – uspraw­nia­nie pra­cy lewej pół­ku­li, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Symul­ta­nicz­no-sekwen­cyj­na nauka czy­ta­nia, Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Pro­gra­mo­wa­nie języ­ka dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi komu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, auty­stycz­nych, z afa­zją ), Kon­fe­ren­cje logo­pe­dycz­ne, Kraków;
 • Edu­ka­cja mate­ma­tycz­na dzie­ci według kon­cep­cji prof. E. Grusz­czyk-Kol­czyń­skiej, CMPPP, Warszawa;
 • Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia dro­gą do wie­dzy; Edu­ka­cja umy­słu. Ela­stycz­ny model edu­ka­cji opar­ty na teo­rii H. Gard­ne­ra, MAC Edu­ka­cja, Kato­wi­ce – Poznań;
 • Ponad­cza­so­wość peda­go­gi­ki C. Fre­ine­ta, PSAPCF, Gniezno;
 • Podą­żać za dziec­kiem – teo­ria Lwa Wygot­skie­go pod­sta­wą prak­tycz­nych roz­wią­zań wspo­ma­ga­ją­cych wszech­stron­ny roz­wój dziec­ka, Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na TWP, Katowice;
 • Peda­go­gi­ka zaba­wy, Klan­za, Lublin.

Czas wol­ny naj­chęt­niej spę­dza pły­wa­jąc. W krę­gu jej zain­te­re­so­wań są tak­że teatr, lite­ra­tu­ra i turystyka.

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, pedagog, trener emisji głosu, wykładowca akademicki
kwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

Zało­ży­ła i pro­wa­dzi Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach, jest adiunk­tem w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skie­go im. Ire­ny Baje­ro­wej na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go (peda­go­gi­ka i logo­pe­dia) oraz Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (emi­sja gło­su). Była pierw­szą pol­ską absol­went­ką Euro­pej­skiej Kli­nicz­nej Spe­cja­li­za­cji Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy – ECSF (Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion in Flu­en­cy Disor­ders), a w roku 2017 – po speł­nie­niu wyma­ga­nych kry­te­riów – jako pierw­sza pol­ska logo­ped­ka uzy­ska­ła pre­sti­żo­wy tytuł Euro­pej­skie­go Spe­cja­li­sty Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy (Euro­pe­an Flu­en­cy Spe­cia­list). Uczest­ni­czy­ła w licz­nych sta­żach i szko­le­niach w kra­ju i za gra­ni­cą, mię­dzy inny­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez: the Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca (US), the Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts (UK), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, w tym w wie­lu for­mach dosko­na­le­nia orga­ni­zo­wa­nych przez the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie. Jest cer­ty­fi­ko­wa­ną tre­ner­ką meto­dy Palin PCI, akre­dy­to­wa­ną przy the Micha­le Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren w Lon­dy­nie (UK). Jako dru­ga oso­ba na świe­cie – spo­za zespo­łu spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych w the Micha­el Palin Cen­tre w Lon­dy­nie – uzy­ska­ła akre­dy­ta­cję do szko­le­nia logo­pe­dów w zakre­sie podej­ścia Palin PCI – tera­pii inte­rak­cyj­nej rodzic–dziecko w jąka­niu u dzie­ci poni­żej lat sied­miu. Bra­ła udział w wie­lu kur­sach dosko­na­le­nia zawo­do­we­go dla logo­pe­dów z zakre­su emi­sji gło­su, w kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym w dzie­dzi­nie oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­ki, a tak­że licz­nych szko­le­niach z zakre­su dia­gno­zy i tera­pii zabu­rzeń mowy w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in.:

 • Beha­wio­ral­no-poznaw­cze stra­te­gie inter­wen­cji tera­peu­tycz­nej w jąka­niu (Inte­rven­tion stra­te­gies for a cogni­ti­ve-beha­vio­ral tre­at­ment of stut­te­ring), Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Using Solu­tion Focu­sed Brief The­ra­py with Chil­dren and Young People who Stut­ter and the­ir Parents, the 2018 Joint World Con­gress ‘One World, Many Voices: Scien­ce and Com­mu­ni­ty’, Hiro­shi­ma, Japan;
 • Prac­ti­cal Accep­tan­ce & Com­mit­ment The­ra­py (ACT): Using ACT with chil­dren, young people and parents, The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • A Con­struc­ti­vist Fra­me­work for Coun­se­ling with Per­sons Who Stut­ter, Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwerp, Belgium;
 • Expe­rien­cing Mind­ful­ness and Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py with Clients Who Stut­ter, Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Los Ange­les, USA;
 • Using cre­ati­vi­ty and humo­ur in stut­te­ring inte­rven­tion, Pan­hel­le­nic Asso­cia­tion of Logo­pe­dics and Spe­ech-Lan­gu­age The­ra­pi­sts (PAL), Athens, Greece;
 • Advan­ced Topics in Avo­idan­ce Reduc­tion The­ra­py for Stut­te­ring (ARTS), Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion, Phi­la­del­phia, USA;
 • Wor­king with pri­ma­ry scho­ol-age chil­dren who stut­ter: An intro­duc­tion to buil­ding core client and the­ra­pist skills – The Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion Glo­bal Work­shop, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Prac­ti­cal Methods in Mana­ging Anxie­ty in Adults Who Stut­ter, Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Skill Deve­lop­ment in Tre­ating Flu­en­cy Disor­ders, The Stut­te­ring Foun­da­tion of Ame­ri­ca & Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Euro­pe­an Cli­ni­cal Spe­cia­li­za­tion on Flu­en­cy Disor­ders (Euro­pej­ska Kli­nicz­na Spe­cja­li­za­cja Zabu­rzeń Płyn­no­ści Mowy), Tho­mas More Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Antwer­pia, Belgia;
 • Mini-KIDS Pre­sym­po­sium work­shop ECSF (Mini KIDS – mody­fi­ka­cja jąka­nia u małych dzie­ci), ECSF Sym­po­zjum Antwer­pia, Belgia;
 • Ear­ly Dys­flu­en­cy: Asses­sment and The­ra­py (Jąka­nie wcze­sno­dzie­cię­ce: dia­gno­za i tera­pia), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Leeds, Wiel­ka Brytania;
 • Resi­den­tial Pro­gram­me for Chil­dren and Ado­le­scents Who Stam­mer (Pro­gram tera­pii dla jąka­ją­cych się dzie­ci i mło­dzie­ży), Stam­me­ring Sup­port Cen­tre, Bewer­ley Park Cen­tre, Wiel­ka Brytania;
 • An ove­rview of wor­king with chil­dren who stam­mer (Prze­gląd metod tera­pii jąka­nia u dzie­ci), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Rese­arch and its appli­ca­tion to cli­ni­cal prac­ti­ce (Bada­nia nauko­we i ich zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce kli­nicz­nej), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Dia­gno­sis and Tre­at­ment of Scho­ol-Age Chil­dren Who Stut­ter (Dia­gno­za i tera­pia jąka­ją­cych się dzie­ci w wie­ku szkol­nym), The Stut­te­ring Foun­da­tion, Por­t­land Sta­te Uni­ver­si­ty, USA;
 • The Lid­com­be Pro­gram of Ear­ly Stut­te­ring Inte­rve­tion (Pro­gram Lid­com­be – wcze­sna inter­wen­cja w jąka­niu), The Roy­al Col­le­ge of Spe­ech and Lan­gu­age The­ra­pi­sts, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do roz­mo­wy trze­ba dwoj­ga), Fun­da­cja Hanen, Kana­da (cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner metody);
 • Palin Parent-Child Inte­rac­tion The­ra­py. Prac­ti­cal Inte­rven­tion for Ear­ly Chil­dho­od Stam­me­ring (Inte­rak­cyj­na tera­pia jąka­nia wcze­sno­dzie­cię­ce­go: rodzic–dziecko), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Pri­ma­ry Scho­ol Chil­dren Who Stam­mer – Reali­sing the­ir Poten­tial (Tera­pia jąka­nia dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn;
 • Indi­vi­du­al Tra­ining (Indy­wi­du­al­ny tre­ning), The Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren, Londyn.

Spe­cja­li­zu­je się przede wszyst­kim w tera­pii zabu­rzeń płyn­no­ści mówie­nia (jąka­nie i gieł­kot). Pro­wa­dzi wykła­dy i ćwi­cze­nia ze stu­den­ta­mi pody­plo­mo­wych stu­diów logo­pe­dycz­nych na wie­lu pol­skich uczel­niach (m.in. na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Uni­wer­sy­te­cie Rze­szow­skim i Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu). Szko­li nauczy­cie­li i logo­pe­dów, tak­że przed­sta­wi­cie­li innych grup zawo­do­wych. Jest autor­ką i współ­au­tor­ką ksią­żek z zakre­su tera­pii logo­pe­dycz­nej oraz licz­nych publi­ka­cji z tego zakre­su – nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. Współ­two­rzy­ła wie­le pla­ka­tów pro­fi­lak­tycz­nych, pro­pa­gu­ją­cych pro­ble­ma­ty­kę logo­pe­dycz­ną. Zało­ży­ła i przez wie­le lat pro­wa­dzi­ła I Kato­wic­ki Zespół Dosko­na­le­nia Logo­pe­dów. Aktyw­nie anga­żu­je się w dzia­łal­ność Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­ne­go. Jest człon­ki­nią the Ame­ri­can Spe­ech-Lan­gu­age-Hearing Asso­cia­tion (USA), the Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion (IFA) oraz Inter­na­tio­nal Clut­te­ring Asso­cia­tion (ICA) – w obec­nej kaden­cji peł­ni w ICA funk­cję sekre­ta­rza i redak­to­ra new­slet­te­ra. Pod­czas 11th Oxford Dys­flu­en­cy Con­fe­ren­ce (2017) zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą im. Dave’a Row­leya (The Dave Row­ley Award for Inter­na­tio­nal Ini­tia­ti­ves), przy­zna­wa­ną za podej­mo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ini­cja­tyw w dzie­dzi­nie zabu­rzeń płyn­no­ści mowy.

Zawód logo­pe­dy jest jej wiel­ką pasją, któ­rej poświę­ca każ­dą wol­ną chwi­lę. Wspól­nie z rodzi­ną podró­żu­je w róż­ne zakąt­ki świa­ta. Ponie­waż ma potrze­bę nie­ustan­ne­go roz­wi­ja­nia się logo­pe­dycz­nie, to naj­bar­dziej cie­szą ją zwłasz­cza te wypra­wy, dale­kie lub bli­skie, pod­czas któ­rych uda­je jej się połą­czyć zwie­dza­nie z dosko­na­le­niem zawo­do­wym, uczest­ni­cze­niem w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach. Jest wiel­ką miło­śnicz­ką przy­ro­dy, lubi dobre książ­ki i pozna­wa­nie innych kul­tur. Naj­bar­dziej odprę­ża ją bie­ga­nie po lesie.

dr Marta Węsierska

dr Marta Węsierska

psycholog
mwesierska@centrumlogopedyczne.com.pl

W 2013 roku ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie z zakre­su psy­cho­lo­gii na Uni­ver­si­ty of War­wick w Wiel­kiej Bry­ta­nii, następ­nie kon­ty­nu­owa­ła stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa na Uni­ver­si­ty of York (UK). W paź­dzier­ni­ku 2018 uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra psy­cho­lo­gii na Uni­ver­si­ty of York, w ramach swo­jej pra­cy dok­tor­skiej pro­wa­dzi­ła bada­nia nad zja­wi­skiem bilin­gwi­zmu oraz roz­wo­jem nauki czy­ta­nia u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Od grud­nia 2018 pra­cu­je jako asy­stent nauko­wy na Wydzia­le Nauk o Komu­ni­ka­cji Uni­ver­si­ty of Shef­field. Uczest­ni­czy w bada­niach nauko­wych pro­wa­dzo­nych w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu badaw­cze­go reali­zo­wa­ne­go pod kie­run­kiem Ken­ne­tha O. St. Louisa z West Vir­gi­nia Uni­ver­si­ty w USAA Glo­bal Pro­ject to Measu­re Public Atti­tu­des Towards Human Attri­bu­tes (IPATHA), obej­mu­ją­cych na przy­kład porów­na­nie postaw wobec jąka­nia wśród stu­den­tów w Pol­sce i Wiel­kiej Bry­ta­nii czy postaw angiel­skich logo­pe­dów i stu­den­tów logo­pe­dii wobec gieł­ko­tu. Bra­ła tak­że udział w bada­niach pro­wa­dzo­nych pod kie­run­kiem prof. Mari­lyn Lan­ge­vin z Uni­wer­sy­te­tu Alber­ty w Kana­dzie doty­czą­cych oce­ny sytu­acji szkol­nej dzie­ci jąka­ją­cych się. Wyni­ki swo­ich badań pre­zen­tu­je na kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach. Wystę­po­wa­ła m.in. w Kana­dzie, Por­tu­ga­lii, USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, tak­że w Pol­sce. Jest człon­ki­nią Bri­tish Psy­cho­lo­gi­cal Socie­ty, Socie­ty for Scien­ti­fic Stu­dies of Reading oraz Inter­na­tio­nal Clut­te­ring Asso­cia­tion. Jej nauko­we zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją zagad­nie­nia doty­czą­ce psy­cho­lo­gii roz­wo­jo­wej, bilin­gwi­zmu oraz zabu­rzeń w komu­ni­ka­cji języ­ko­wej. Sta­le dosko­na­li swo­je kom­pe­ten­cje zawo­do­we, uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach i szko­le­niach, m.in.:

 • Prac­ti­cal Methods in Mana­ging Anxie­ty in Adults Who Stut­ter, Inter­na­tio­nal Flu­en­cy Asso­cia­tion, Lizbo­na, Portugalia;
 • Con­fi­den­ce Inte­rvals & Hypo­the­sis Testing work­shop, Maths Skills Cen­tre, Uni­ver­si­ty of York, York;
 • Intro­duc­tion cour­se to Palin PCI for stu­dents (Wpro­wa­dze­nie do meto­dy Palin PCI dla stu­den­tów), Micha­el Palin Cen­tre, Londyn;
 • Gieł­kot – teo­ria, dia­gno­za i tera­pia, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Katowice;
 • Dwu­ję­zycz­ni ucznio­wie – stra­te­gie dia­gno­zy i tera­pii logo­pe­dycz­nej, Uni­wer­sy­tet Łódz­ki, Łódź;
 • Intro­duc­tion to Coun­sel­ling, Uni­ver­si­ty of War­wick, Coventry;
 • KORP – stan­da­ry­zo­wa­ne narzę­dzie do dia­gno­zy funk­cjo­nal­nej dziec­ka w wie­ku od 1. mie­sią­ca życia do 9. roku życia. Oce­na pra­wi­dło­we­go i zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju u dzie­ci, Kom­lo­go, Katowice;
 • Test Roz­wo­ju Języ­ko­we­go (ofi­cjal­ny kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny pozwa­la­ją­cy na uży­cie narzę­dzia), Insty­tut Badań Edu­ka­cyj­nych, Kraków.

Od począt­ku stu­diów w Anglii udzie­la­ła się jako wolon­ta­riusz­ka w angiel­skich szko­łach publicz­nych, wspie­ra­jąc pol­sko­ję­zycz­ne dzie­ci w naby­wa­niu dwu­ję­zycz­no­ści. Czyn­nie anga­żu­je się w pro­mo­wa­nie zagad­nień zwią­za­nych z pro­fi­lak­ty­ką logo­pe­dycz­ną w Pol­sce. Od 2008 roku tłu­ma­czy z języ­ka angiel­skie­go na język pol­ski róż­ne mate­ria­ły logo­pe­dycz­ne, tak­że książ­ki (Jak mówić w szko­le o jąka­niu? Pod­ręcz­nik dla nauczy­cie­li i logo­pe­dów; Dziec­ko, któ­re się jąka: infor­ma­cje dla pedia­try; Cza­sa­mi po pro­stu się jąkam. Książ­ka dla dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat; Jak sku­tecz­nie pra­co­wać nad posta­wa­mi i emo­cja­mi w tera­pii jąka­nia; Jąka­nie – eks­per­ci radzą. Z doświad­czeń wła­snych i zawo­do­wych 28 spe­cja­li­stów ), bro­szu­ry, ulot­ki, arty­ku­ły oraz tek­sty do doku­men­tal­nych mate­ria­łów fil­mo­wych przy­go­to­wa­nych przez the Stut­te­ring Foun­da­tion (USA), the Micha­el Palin Cen­tre for Stam­me­ring Chil­dren (UK) oraz Bel­gij­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Jąka­ją­cych się. Współ­pu­bli­ku­je arty­ku­ły doty­czą­ce zarów­no roz­wo­ju umie­jęt­no­ści czy­ta­nia u dzie­ci bilin­gwal­nych, jak i postaw wobec jąka­nia oraz gieł­ko­tu wśród róż­nych grup społecznych.

Jej pasją jest bie­ga­nie, bie­rze udział w zawo­dach, w tym w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Lubi jaz­dę na nar­tach. Uwiel­bia też podró­żo­wać. Inte­re­su­je się foto­gra­fią makro oraz angiel­ską lite­ra­tu­rą XIX wie­ku. W wol­nych chwi­lach chęt­nie gotu­je, pro­mu­jąc wśród swo­ich przy­ja­ciół potra­wy z kuch­ni pol­skiej lub eks­pe­ry­men­tu­jąc z kuch­nią wegetariańską.