Aktualności

Warsztaty LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu
Warsztaty LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu
Pole­ca­my bez­płat­ne warsz­ta­ty logo­pe­dycz­ne.  Pierw­szy warsz­tat “LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąka­niu” odbę­dzie się 19 wrze­śnia 2020 roku i jest adre­so­wa­ny do logo­pe­dów i stu­den­tów logo­pe­dii. W dru­gim z warsz­ta­tów, pn. “Dia­log bez barier
Polecamy konferencję online „Oblicza niepłynności mowy”
Polecamy konferencję online „Oblicza niepłynności mowy”
Kon­fe­ren­cja jest skie­ro­wa­na do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców: rodzi­ców dzie­ci lub osób doro­słych z jąka­niem i/lub gieł­ko­tem, nauczy­cie­li, stu­den­tów logo­pe­dii, począt­ku­ją­cych logo­pe­dów i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tych tema­tem. Dostęp do