Pla­nu­je­my dwie edy­cje warsz­ta­tów kie­ro­wa­ne do róż­nych odbiorców.

 

Pierw­szy cykl warsz­ta­to­wy pn. Dia­log bez barier w kon­tak­tach z dzieć­mi jąka­ją­cy­mi się  odbę­dzie się w pią­tek 22 paź­dzier­ni­ka 2021 roku. Na spo­tka­nie zapra­sza­my przede wszyst­kim przed­sta­wi­cie­li śro­do­wi­ska osób jąka­ją­cych się.  Zachę­ca­my do udzia­łu rów­nież stu­den­tów kie­run­ków logo­pe­dycz­nych, a tak­że logo­pe­dów prak­ty­ków. Uczest­ni­cy wysłu­cha­ją wykła­du pt. Wspar­cie dzie­ci jąka­ją­cych się w komu­ni­ka­cji – per­spek­ty­wa nor­we­ska, a tak­że będą mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w pre­mie­rze fil­mu pt. LOGO­Lab – Dia­log bez barier. Jak wspie­rać dzie­ci jąka­ją­ce się w komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej. Pod­czas spo­tka­nia odbę­dzie się tak­że panel dys­ku­syj­ny pt. „Dia­log bez barier – jak roz­ma­wiać o jąka­niu (nie tyl­ko) z dziec­kiem jąka­ją­cym się” , w któ­rym wezmą udział wyko­naw­czy­nie pro­jek­tu LOGO­Lab – dia­log bez barier.  

Pro­gram  warsz­ta­tów znaj­dą Pań­stwo TUTAJ

Dru­gi cykl warsz­ta­to­wy pn. LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąka­niu odbę­dzie się 23 paź­dzier­ni­ka 2021 roku i kie­ru­je­my go przede wszyst­kim do prak­ty­ku­ją­cych logo­pe­dów oraz stu­den­tów kie­run­ków logo­pe­dycz­nych, zapra­sza­my nań jed­nak rów­nież przed­sta­wi­cie­li śro­do­wi­ska osób jąka­ją­cych się. Uczest­ni­cy wysłu­cha­ją mię­dzy inny­mi wykła­dów wygło­szo­nych przez  dr Hil­dę Søn­ste­rud  (Nor­we­gia) oraz Eri­ka Raja (USA). Pierw­szy z nich nosi tytuł: Wie­lo­wy­mia­ro­wa Zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na Tera­pia Jąka­nie dla Osób Doro­słych – dla­cze­go to dzia­ła (The Mul­ti­di­men­sio­nal Indi­vi­du­ali­zed Stut­te­ring The­ra­py –  MIST: why it works), a dru­gi: Let­nie obo­zy dla mło­dych ludzi z jąka­niem (Sum­mer camp expe­rien­ces for young people who stut­ter).

Pro­gram  warsz­ta­tów znaj­dą Pań­stwo TUTAJ

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne warsztatami:

  1. Dia­log bez barier w kon­tak­tach z dzieć­mi jąka­ją­cy­mi się  pro­si­my kie­ro­wać zgło­sze­nia na adres: rejestracja@logolab.edu.pl w tytu­le mej­la pro­si­my wpi­sać: Zgło­sze­nie – 22 października.
  2. LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąka­niu pro­si­my kie­ro­wać zgło­sze­nia na adres: rejestracja@logolab.edu.pl w tytu­le mej­la pro­si­my wpi­sać: Zgło­sze­nie – 23 października.
  3. Dia­log bez barier w kon­tak­tach z dzieć­mi jąka­ją­cy­mi się  oraz LOGO­Lab – sku­tecz­na inter­wen­cja w jąka­niu pro­si­my kie­ro­wać zgło­sze­nia na adres: rejestracja@logolab.edu.pl w tytu­le mej­la pro­si­my wpi­sać: Zgło­sze­nie – 22–23 października.

Miej­sce warsz­ta­tów:  Wydział Huma­ni­stycz­ny Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce, ul. Uni­wer­sy­tec­ka 4*

Wstęp wol­ny!

Licz­ba miejsc ograniczona!

O przy­ję­ciu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń!

*Spo­tka­nie pla­no­wa­ne jest w for­mu­le sta­cjo­nar­nej, ze wzglę­du na obostrze­nia sani­tar­ne obo­wią­zu­ją­ce aktu­al­nie pla­nu­je­my limit 70 osób na każ­dy dzień. Licz­ba uczest­ni­ków jest jed­nak uza­leż­nio­na od obo­wią­zu­ją­cych w kon­kret­nym  cza­sie wytycz­nych epi­de­micz­nych. Ist­nie­je moż­li­wość, że limit ule­gnie zmia­nie (wte­dy o przy­ję­ciu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń).Zmianie może rów­nież ulec for­mu­ła spo­tka­nia, ze sta­cjo­nar­nej na zdalną.

 

 
Pla­kat warsz­ta­tów w PDF