III edy­cja kon­fe­ren­cji stu­denc­kiej Logo­pe­dia Mło­dych: 

FORUM LOGOPEDYCZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia Logo­pe­dy 6 mar­ca 2021 roku mia­ło miej­sce wyjąt­ko­we wyda­rze­nie – Forum Logo­pe­dycz­nych Kół Nauko­wych. Orga­ni­za­to­ra­mi tego przed­się­wzię­cia były: dzia­ła­ją­ce na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach – Koło Nauko­we Mło­dych Logo­pe­dów UŚ, Fun­da­cja Wie­dzy i Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go Age­re Aude oraz Cen­trum Logo­pe­dycz­ne w Kato­wi­cach. Patro­nat medial­ny na kon­fe­ren­cją obję­ła Gaze­ta Uni­wer­sy­tec­ka UŚ. Zapro­sze­nie orga­ni­za­to­rów do wygło­sze­nia wykła­dów mistrzow­skich przy­ję­ły dr hab. Agniesz­ka Hamer­liń­ska, prof. UMK oraz mgr Alek­san­dra Syczew­ska z Uni­wer­sy­te­tu w Olden­bur­gu w Niem­czech. Przed­sta­wi­cie­le stu­denc­kich orga­ni­za­cji logo­pe­dycz­nych z róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich pre­zen­to­wa­li swo­ją dzia­łal­ność w for­mie 15-minu­to­wych wystą­pień onli­ne oraz pod­czas sesji poste­ro­wych. Trze­cia edy­cja Kon­fe­ren­cji Stu­denc­kiej Logo­pe­dia Mło­dych, podob­nie jak wcze­śniej­sza, odby­ła się w for­mie zdal­nej na plat­for­mie ZOOM. W tym stu­denc­kim świę­cie logo­pe­dycz­nym wzię­ło udział ponad sto osób z Pol­ski i zza gra­ni­cy.  

Pro­fe­sor Agniesz­ka Hamer­liń­ska z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu przed­sta­wi­ła słu­cha­czom współ­cze­sne pro­ble­my zwią­za­ne ze sto­sun­ko­wo nową, lecz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cą się sub­dy­scy­pli­ną logo­pe­dii – onko­lo­go­pe­dią. Z kolei mgr Alek­san­dra Syczew­ska – spe­cja­li­zu­ją­ca się w dwu­ję­zycz­no­ści – zapre­zen­to­wa­ła zagad­nie­nie wpły­wu zasto­so­wa­nia mul­ti­mo­dal­no­ści (połą­cze­nia mowy wer­bal­nej i gestów), na efek­tyw­ność komu­ni­ka­cji wśród dzie­ci. Pod­czas trzech kolej­nych sesji pane­lo­wych kon­fe­ren­cji swo­ją dzia­łal­ność nauko­wą pre­zen­to­wa­ły stu­denc­kie koła logo­pe­dycz­ne funk­cjo­nu­ją­ce na uczel­niach wyż­szych w Pol­sce. Zapro­sze­nie orga­ni­za­to­rów przy­ję­ły: Logo­pe­dycz­ne Koło Nauko­we „Lal­la­tio” Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach, Nauko­we Koło Logo­pe­dów i Audio­lo­gów Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Stu­denc­kie Koło Nauko­we Polo­ni­stów w Insty­tu­cie Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie (Sek­cja logo­pe­dycz­na), Koło Nauko­we Logo­pe­dii przy Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie, Stu­denc­kie Koło Nauko­we Labo­ra­to­rium logo­pe­dycz­ne, Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go, Nauko­we Koło Logo­pe­dycz­ne przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, Stu­denc­ko-Dok­to­ranc­kie Logo­pe­dycz­ne Koło Nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Nauko­we Koło Logo­pe­dów Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, Nauko­we Koło Logo­pe­dycz­ne Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ne­go w Sie­dl­cach, Koło Nauko­we Logo­pe­dii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, Nauko­we Koło Logo­pe­dycz­ne War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go oraz Stu­denc­kie Koło Nauko­we Logo­pe­dii i Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy. Nie­któ­re z kół sko­rzy­sta­ły z oka­zji, by zapre­zen­to­wać swo­je dzia­ła­nia badaw­cze lub prak­tycz­ne jak naj­sze­rzej i wygło­si­ły wię­cej niż jeden refe­rat. Uczy­ni­li to rów­nież orga­ni­za­to­rzy, pre­zen­tu­jąc licz­ne aktyw­no­ści Koła Nauko­we­go Mło­dych Logo­pe­dów UŚ podej­mo­wa­ne m. in. w ramach stu­denc­kich pro­jek­tów nauko­wych Porad­nia onli­ne oraz Warsz­ta­ty teatral­ne dla dzie­ci jąka­ją­cych się. Na kon­fe­ren­cji nie zabra­kło tak­że pre­zen­ta­cji poste­rów przy­go­to­wa­nych Nauko­we Koło Logo­pe­dycz­ne „ZaLo­go­wa­ni”, dzia­ła­ją­ce na Wydzia­le Stu­diów Edu­ka­cyj­nych Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. 

Tak boga­ta ofer­ta pro­jek­tów podej­mo­wa­nych przez koła logo­pe­dycz­ne i ich opie­ku­nów była dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji zna­ko­mi­tą oka­zją do zain­spi­ro­wa­nia się nowy­mi pomy­sła­mi na aktyw­ność nauko­wą, a tak­że prak­tycz­ną dzia­łal­ność logo­pe­dycz­ną. Ta trze­cia edy­cja stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji Logo­pe­dia Mło­dych, po raz kolej­ny stwo­rzy­ła warun­ki do upo­wszech­nia­nia wie­dzy logo­pe­dycz­nej, tym razem poprzez wymia­nę doświad­czeń stu­denc­kich kół nauko­wych, funk­cjo­nu­ją­cych w róż­nych ośrod­kach aka­de­mic­kich w Pol­sce. Orga­ni­za­to­rzy mają nadzie­ję, że takie spo­tka­nia zaowo­cu­ją w przy­szło­ści zacie­śnie­niem współ­pra­cy pomię­dzy mło­dy­mi adep­ta­mi logo­pe­dii. 

Anna Śmierz­chal­ska

Prze­wod­ni­czą­ca Koła Nauko­we­go Mło­dych Logo­pe­dów UŚ