Ser­decz­nie zapra­sza­my na współ­or­ga­ni­zo­wa­ną przez nas III Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cję pn. Logo­pe­dia Mło­dych – Forum Logo­pe­dycz­nych Kół Nauko­wych, któ­ra odbę­dzie się 6 mar­ca 2021 roku na plat­for­mie ZOOM!

Spo­tka­nie jest bez­płat­ne i wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne logo­pe­dią mogą wziąć w nim udział. Kon­fe­ren­cja będzie oka­zją do wymia­ny doświad­czeń i wie­dzy mło­dych stu­den­tów logo­pe­dii, a tak­że moż­li­wo­ścią do zapre­zen­to­wa­nia wyni­ków pro­wa­dzo­nych badań oraz dys­ku­sji. Pod­czas kon­fe­ren­cji swo­ją dzia­łal­ność zapre­zen­tu­ją logo­pe­dycz­ne koła nauko­we z róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich w Pol­sce. Będzie rów­nież moż­li­wość wysłu­cha­nia wykła­dów zapro­szo­nych gości spe­cjal­nych: dr hab. Agniesz­ki Har­me­liń­skiej, prof. UMK z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu oraz mgr Alek­san­dry Syczew­skiej z Carl von Ossietz­ky Uni­ver­si­tät w Olden­bur­gu. 

W związ­ku z orga­ni­za­cją kon­fe­ren­cji w for­mie zdal­nej reje­stra­cja słu­cha­czy nie jest wyma­ga­na. Zapra­sza­my do udzia­łu pod linkiem:

https://zoom.us/j/95972115412?pwd=MWZPYjNLOXcyV3hRZ1V2aGZZd0Zqdz09

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem konferencji!