Już nie­dłu­go uka­że się nowa publi­ka­cja Wydaw­nic­twa Cen­trum Logo­pe­dycz­ne napi­sa­na przez naszą tera­peut­kę mgr Aga­tę Sakwer­dę książ­ka:

Spo­koj­nie, to tyl­ko jąka­nie!

Spokojnie to tylko jakanie